Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych.

Człopa, dnia 2014-09-04
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko podinspektora do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych, przeciwpożarowych i windykacji.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            - 1 etat

Wymiar etatu:                          - 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Podinspektor do spraw obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i przeciwpożarowych.

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

                        - obywatelstwo polskie,

                       - korzystanie z pełni praw publicznych,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

                        - wykształcenie co najmniej średnie,

- nieposzlakowana opinia,

                        - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub

                          przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office),

                        - wykształcenie wyższe, preferowane kierunki : zgodne z zakresem wykonywanych zadań,

                        - prawo jazdy kategorii B,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

        - preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

                         psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

                       - znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zmianami),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umundurowania i zwalniania przez pracodawców ze świadczenia pracy osób powołanych do służby w OC (Dz.U. z 2005r. Nr 84 poz. 722 z 2005 r. i nr 60, poz. 518 z 2005 r.).
 4. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 333 ze zmianami) - normującej zasady działania organów władzy publicznej w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych.
 5. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166).
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872 ze zmianami).
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004r. Nr 16 poz. 150 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

- kopia dowodu osobistego,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

Realizacja zadań obronnych:

1.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:

     a)  planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

     b)  dokumentacji stanowiska kierowania (SK) i przemieszczenia się na zapasowe miejsce

          pracy ( Burmistrza ),

2.  Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie

     właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez ( Burmistrza ),

3.  Organizowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,

4.  Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poboru,

5.  Prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie

     ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

6.  Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń 

     osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie

     gminy oraz opracowanie:

 1. planu świadczeń osobistych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 2. planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 3. planu świadczeń rzeczowych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 4. planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 5. zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy,

7.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Miasta i Gminy Człopa  przy

     współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień i Policją,

8.  Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

     a)  opracowanie programu szkolenia Miasta i Gminy Człopa.

     b)  opracowanie planu szkolenia Urzędu Miasta i Gminy Człopa,

     c)  opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia

          zespołu kierującego akcją kurierską,

9.  Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

 

Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:

1.  Tworzenie formacji obrony cywilnej,

2.  Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

3.  Opracowanie planów obrony cywilnej.

4.  Organizowanie ćwiczeń formacji obrony cywilnej.

 

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

1.  Przygotowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,

2.  Organizacja pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, tworzenie rocznego planu pracy i ćwiczeń,

3.  Przeprowadzanie ćwiczeń zespołu zarządzania kryzysowego,

 

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Windykacja należności z tytułu gospodarowania odpadami.

 

Współdziałanie z Policją i innymi instytucjami w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1050) .

W miesiącu lipcu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Z osobą wyłonioną w trybie naboru zostanie zawarta umowa na czas określony – do 6 miesięcy.
Przedłużenie stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy i potrzeb Gminy Człopa.

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 4 września 2014 roku do dnia 18 września 2014 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69

 

Autor: Jerzy Bekker

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 04-09-2014 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 04-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Bekker 05-09-2014 09:38