Nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

Człopa, dnia 2015-01-14
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko podinspektora (inspektora) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu:                            -1 etat

Wymiar etatu:                          - cały etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

IV. Określenie stanowiska:

Podinspektor (inspektor – w zależności od doświadczenia i kwalifikacji) do spraw obronnych, rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym bez wymaganego stażu pracy,

- nieposzlakowaną opinię,

- nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie ( oświadczenie kandydata ),

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office)

- preferowane wykształcenie: administracja, zarządzanie kryzysowe,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627 ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1205 ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r.  poz. 803 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami).
 5. stawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami).
 6. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zmianami),
 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umundurowania i zwalniania przez pracodawców ze świadczenia pracy osób powołanych do służby w OC (Dz.U. z 2005r. Nr 84 poz. 722 z 2005 r. i nr 60, poz. 518 z 2005 r.).
 9. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 333 ze zmianami) - normującej zasady działania organów władzy publicznej w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych.
 10. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166).
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872 ze zmianami).
 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004r. Nr 16 poz. 150 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

-kopia dowodu osobistego,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy w przypadku osoby z wykształceniem średnim.

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, środowiska, wody, powietrza w zakresie wydzierżawianych nieruchomości stanowiących mienie gminy.
 2. Kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydzierżawianych nieruchomości.
 3. Wydzierżawianie nieruchomości stanowiących mienie komunalne i przekazywanie danych z tym związanych do referatu finansów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie gminy.
 5. Współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania chorób zwierząt.
 6. Współdziałanie z zarządami pracowniczych ogródków działkowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
 8. Wykonywanie obowiązków  wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie  przyrody, gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego.
 9. Współdziałanie z organizacjami rolników, kołami łowieckimi.
 10.  Stosowanie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego i o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym.
 11.  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnianie wymagań rolnika indywidualnego.
 12.  Prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach gminnych (plany urządzania lasu, wycinka drzew, prace w obrębie lasów komunalnych, szacowanie drewna) i współpraca w tym zakresie z Nadleśnictwem.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym,  realizowanie zadań w zakresie obowiązującej sprawozdawczości dotyczącej spraw rolnych, agroturystyki.

Realizacja zadań obronnych:

1.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:

     a)  planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

     b)  dokumentacji stanowiska kierowania (SK) i przemieszczenia się na zapasowe miejsce pracy ( Burmistrza ).

2.  Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez ( Burmistrza ).

3.  Organizowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych.

4.  Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poboru.

5.  Prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6.  Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy oraz opracowanie:

 1. planu świadczeń osobistych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 2. planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 3. planu świadczeń rzeczowych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 4. planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 5. zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy,

7.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Miasta i Gminy Człopa  przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień
i Policją.

8.  Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

     a)  opracowanie programu szkolenia Miasta i Gminy Człopa,

     b)  opracowanie planu szkolenia Urzędu Miasta i Gminy Człopa,

     c)  opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską.

9.  Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:

1.  Tworzenie formacji obrony cywilnej.

2.  Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.

3.  Opracowanie planów obrony cywilnej.

4.  Organizowanie ćwiczeń formacji obrony cywilnej.

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

1.  Przygotowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego.

2.  Organizacja pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, tworzenie rocznego planu pracy i ćwiczeń.

3.  Przeprowadzanie ćwiczeń zespołu zarządzania kryzysowego.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Współdziałanie z Policją i innymi instytucjami w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786.)

W miesiącu grudniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Z osobą wyłonioną w trybie naboru zostanie zawarta umowa na czas określony – 6 miesięcy, a jej przedłużenie wiązać się będzie z oceną efektów wykonanej pracy.

Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w okresie trwania umowy skierowana zostanie do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem zawarcia kolejnej umowy.

Dokumenty należy składać od dnia 16 stycznia 2015 roku do dnia 26 stycznia 2015 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69

Autor: Jerzy Bekker                                 

                                                                                                Burmistrz

                                                                                         mgr Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 15-01-2015 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 26-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2015 11:17