Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku."

numer sprawy: PG.392.1.2015                                                                                                        02.03.2015r.

 

 

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„ Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

  1. Termin realizacji zamówienia: od 16 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
  2. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających.
  3. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
  4. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 należy składać do 09.03.2015 r. do godz. 12.00 w Publicznym Gimnazjum w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa - sekretariat.
  5. Otwarcie ofert nastąpi 09.03.2015 r. o godz. 12.15.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Żylińska tel. 67/2591501.
  7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „ Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”
  8. Wymagane dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  na każdej ze stron  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  9. Oferty na poszczególne części zamówienia będą oceniane odrębnie według następujących kryteriów: cena wykonania zamówienia 100 %

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Człopie 

mgr Wiesława Sieczka

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 02-03-2015 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 03-03-2015 07:10