Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach "

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 13.08.2013 r.

B.27.20.2013

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach ”.

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach” , które obejmuje zarządzanie  i nadzór nad realizacją robót.

2.      Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.

3.      Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.

4.      Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 02.12.2013 r.

5.      Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 22.08.2013 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

6.      Otwarcie ofert nastąpi 22.08.2013 r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

7.      Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.

8.      Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).

9.      Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.

10.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

                                                       

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                        mgr Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 13-08-2013 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 13-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 13-08-2013 14:04