NABÓR na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego.

Kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie

OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Animatora Obiektu Kulturalno-Sportowego.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu

ul. Osiedlowa 9

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu:                            - 1etat

Wymiar etatu:                          - 1/2 etatu w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku. Przedłużenie stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy i potrzeb Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Miejsce wykonywania pracy:    - hala sportowo-widowiskowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Animator Obiektu Kulturalno-Sportowego

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- obywatelstwo polskie,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

- wykształcenie wyższe,

- posiada ukończony kurs pedagogiczny,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość języka obcego (niemiecki preferowany, angielski dopuszczalny) w stopniu komunikatywnym,

- posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, itp.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office),

- preferowane cechy osobowościowe: wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, talent organizacyjny, kreatywność, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zmiany: Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1016)

Kodeks cywilny.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopia dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy

- referencje – w przypadku posiadania

- proponowana koncepcja i harmonogram prowadzenia zajęć wraz z tematyką (z podziałem na 2 godziny tygodniowo zajęć kulturalnych i 12 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w grupach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkolna do lat 18, dla dorosłych, dla osób starszych-emeryci; uwzględniając dni pracy: sobota i niedziela po 10 godzin), 

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

1.      Organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie  i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form planowanych zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z zarządcą obiektu. 

2.      Opieka nad obiektem Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu podczas godzin pracy.

3.      Praca w sobotę i niedzielę oraz podczas imprez, które odbywają się na terenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu.

4.      Realizowanie zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w dzienniku zajęć.

5.      Prowadzenie przynajmniej raz w tygodniu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

 

Zasady wynagradzania– wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) .

W miesiącu lipcu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

 

Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny, ocenę proponowanej koncepcji i harmonogramu prowadzenia zajęć, sprawdzenie znajomości języka obcego (niemiecki, angielski). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Z osobą wyłonioną w trybie naboru zostanie zawarta umowa na czas określony – do 31 grudnia 2013r. Przedłużenie stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy i potrzeb Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu.

 

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa oraz Biuletynu Informacji Publicznej Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 16 sierpnia 2013 roku do dnia 23 sierpnia 2013 roku (decyduje data wpływu) pod adresem : Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Osiedlowa 9, 78-630 Człopa, pok. Nr 6.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 258-28-38

 

Autor: Sebastian Tymecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 14-08-2013 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2013 10:54