Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa


Człopa: Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa
Numer ogłoszenia: 125768 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach, gm. Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody (hydroforni) w Czaplicach, gm. Człopa oraz odstojnik wód popłucznych . W miejscu istniejącego pomieszczenia hydroforowego projektuje się budynek stacji uzdatniania wody na bazie kontenera w zabudowie parterowej szeregowej ( 2 kontenery) o długości 6,10 m, szerokości 4,80 m, wysokość 2,95 m, kubatura 70,28 m3. Wszystkie istniejące urządzenia w stacji uzdatniania wody studni należy zdemontować. W otworze nr 3 zamontowana będzie pompa studzienna GBA.1.06.wydajności 100 dm3 / min, pompa będzie zamontowana na głębokości 32,0 m p.p.t. Studnie znajdują się na wydzielonej ogrodzonej działce. Projektuje się remont ogrodzenia studni SW-2 i SW-3 w granicach ochrony bezpośredniej ujęcia oraz remont pokrywy studni SW-3. Proces uzdatniania - napowietrzanie oraz odżelazianie i odmanganianie przy prędkości filtracji do 10 m/h. Płukanie odbywać się będzie wodą uzdatnioną pobieraną ze zbiorników wody czystej przy pomocy układu pomp. Dezynfekcję wody projektuje się do rurociągu wody uzdatnionej kierowanej ze zbiorników wody czystej do sieci wodociągowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-0, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium ustala się w kwocie: 6 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie dofinansowane w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_UZP.doc 2010-05-06 18:30:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_czaplicehydrofornia_.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:30:03 208 razy
2 ZaA_acznik_nr_7_-_technologia.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:38:10 187 razy
3 ZaA_acznik_nr_7-_elektryka.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:41:09 175 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_7_-_rem_ogrodz.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:41:57 179 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_7-_budowlanka.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:43:50 178 razy
6 ZaA_acznik_nr_7-decyzje.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:45:09 251 razy
7 ZaA_acznii_nr_7-Microsoft_Word_-_ST-moderniz._S.U.W..doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:45:57 308 razy
8 ZaA_A_cznik_nr_7Przedmiar-opis_+_str._tyt..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:48:15 308 razy
9 ZaA_acznik_nr_7-Hydrofornia_-_Czaplice_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 18:48:43 187 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_czaplice.doc 2010-06-11 09:19:11