Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie


Człopa: Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie
Numer ogłoszenia: 149544 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących nawierzchni wraz z odwodnieniem, na Osiedlu Moniuszki w Człopie, w zakresie granicy opracowania, na działkach budowlanych nr 15.6, 15.14, 16.38 polegającej na: 1. remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 2. utwardzenie w/w części działek budowlanych - ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 3. przełożenie nawierzchni chodników, na kostkę brukową betonową. 4. wymiana zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe uliczne, proste i najazdowe. 5. wykonanie przyłączy deszczowych wraz z podłączeniem do istniejących studzienek rewizyjnych betonowych. 6. wymiana rur na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 90.00 mb W wyniku remontu i przebudowy zostanie wykonane: Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm - 1987,00 m2 w tym ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej 75,00 m2 ) Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm - 261,00 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w kwocie:6 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Człopie,ul.Strzelecka 2,78-630 Człopa, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Człopie,ul.Strzelecka 2,78-630 Człopa, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_osznie_uzp.doc 2010-05-31 08:23:59
2 oglosznie_uzp.doc 2010-06-01 13:45:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-moniuszki_.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 08:23:20 88 razy
2 Opis_Moniuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 08:29:21 121 razy
3 zaA_acznik_nr_7-rysunki.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 08:30:21 85 razy
4 zaA_A_cznik_nr_7-STWiOR.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 08:30:45 83 razy
5 zaA_acznik_nr_7-przedmiar_robA_t.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 08:31:27 89 razy
6 SIWZmoniuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 13:46:57 32 razy
7 zalacznik_nr_7-rysunki.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 13:49:35 26 razy
8 zalacznik_nr_7przedmiar_robot.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 13:50:36 33 razy
9 zalacznik_nr_7-STWiOR.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 13:51:03 23 razy
10 Opis_Moniuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-01 13:51:42 411 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_moniszki.doc 2010-07-12 10:25:35