MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE.

Człopa: MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA UL. OSIEDLOWEJ W CZŁOPIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z art. 31 ustawy PZP opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w m. Człopa ; projekt budowlany - Odwodnienie przebudowanego odcinka ul. Osiedlowej w m. Człopa oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Celem prac jest przebudowa odcinka ulicy Osiedlowej w m. Człopa, polegająca na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu konstrukcji jezdni i wykonaniu poboczy Zakres obejmuje: -rozebranie odcinków istniejącej nawierzchni bitumicznej przy połączeniu z jezdnią projektowaną - rozebranie krawężników i obrzeża - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych - ustawienie krawężników na ławie betonowej - wykonania poszerzeń jezdni - ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - ułożenie geosiatki - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego -wykonanie poboczy Opis stanu istniejącego. - Ulica Osiedlowa posiada zmienną szerokość w liniach rozgraniczających oraz zmienną szerokość jezdni - Istniejąca konstrukcja jezdni z płyt drogowych żelbetowych - Poziom powierzchni poszczególnych jest zróżnicowany - Nawierzchnia ograniczona odcinkami krawężnikiem betonowym - Istniejące studzienki kanalizacyjne - Woda gruntowa poniżej 1,0m pod powierzchnią drogi. Istniejące uzbrojenia. - Wodociąg - Kable energetyczne - Kanalizacja sanitarna - Kanalizacja deszczowa - ciepłociąg Opis projektowanego rozwiązania Technologia podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. Parametry techniczne. - Projektuje się jezdnię na odcinku szlakowym szerokości 4,5 m - Kategorie obciążenia ruchu KR-1 - Prędkość projektowa 40 km na h - Prędkość dopuszczalna 50 km na h - Minimalny promień poziomy R=40 m - Promień łuku poziomego R=300m - Pochylenie poprzeczne 2% na odcinku szlakowym - Pochylenie podłużne maksymalne i=4,428% - Pochylenie podłużne minimalne i=0,482% - Spadek poprzeczny poboczy 8% - Pobocza obustronne szer. 0,75m - Skosy najazdowe 1 : 1 - Promienie najazdowe R = 5m Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe - Zaprojektowano drogę klasy D o szerokości jezdni 4,5m na odcinku szlakowym - Od hm 0+22,7 przewiduje się demontaż płyt do wjazdu do garaży - Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betoniowymi - Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco - Niweleta drogi będzie podwyższona o grubość warstw konstrukcyjnych oraz wyrównanie spadków poziomych i podłużnych - Istniejąca nawierzchnia z płyt zostanie wykorzystana jako podbudowa - Wykop pod poszerzenia konstrukcji jezdni nie może być węższy niż 50cm. - Niweleta drogi zostanie podwyższona o warstwę ścieralną i warstwę wyrównawczą Odwodnienie drogi. - Odwodnienie powierzchniowe do projektowanego wpustu ulicznego (odrębne opracowanie) Roboty ziemne. - Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod poszeżenia - Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany do wykonania poboczy - Nie wolno wbudowywać ziemi roślinnej pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Roboty inne. - Zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych Należy uwzględnić dodatkowo wykonanie przebudowy końcowego odcinka drogi ( ok. 22 mb. ) w sposób , który zostanie wprowadzony jako zmiana do projektu budowlanego. Na niniejszym odcinku drogi dodatkowy zakres prac obejmie: - przełożenie 16 sztuk płyt betonowych o wymiarach 1,2 m na 2,8 m o ok. 1,5 m w stronę lewą projektowanej drogi w celu wyprostowania łuku drogi, - nadbudowanie podbudowy na pozostałej szerokości zgodnie z projektem budowlanym, - wykonanie pozostałych prac - zgodnie z projektem budowlanym, - zaleca się oględziny w terenie z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia, wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pok. Nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_.doc.doc 2010-06-09 13:55:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:55:08 115 razy
2 projekt_budowlano-wykonawczy.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:57:49 198 razy
3 projekt_budowlano-wykonawczy_r1.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:58:30 146 razy
4 projekt_budowlano-wykonawczy_r2.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:59:07 117 razy
5 projekt_budowlano-wykonawczy_r3.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:59:32 113 razy
6 projekt_budowlano-wykonawczy_r4.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 13:59:53 116 razy
7 projekt_budowlany.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:01:39 125 razy
8 projekt_budowlany_rys_1.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:02:21 112 razy
9 projekt_budowlany_rys_2.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:03:08 114 razy
10 projekt_budowlany_rys_3.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:03:34 129 razy
11 przekroje_poprzeczne.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:04:47 110 razy
12 SSTWiOR.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:07:27 110 razy
13 Ulica_Osiedlowa_w_CzA_opie_-_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:07:38 117 razy
14 Oferta.doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:07:53 117 razy
15 OA_wiadczenie.doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:08:03 195 razy
16 Umowa_wzA_r.doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:08:16 118 razy
17 UpowaA_nienie.doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-09 14:08:32 120 razy
Wynik postępowania
1 Osiedlowa_zaw.doc.doc 2010-07-16 07:57:42