Przebudowa ul. Przedszkolnej w Człopie

Człopa: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie, na działkach nr 244/1, 244/2, 244/3, 244/34, 245/1, 245/19, 245/15, 245/18.245/20, 409/8, 409/9 polegającej na: ° budowie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° budowie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remoncie nawierzchni istniejących chodników (przełożenie na kostkę brukową betonową, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° wymianie zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe, uliczne, proste i najazdowe. ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi. W wyniku remontu i przebudowy zostanie wykonane: - Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm - 2971,00 m2 ( w tym miejsca postojowe 508,50 m2, wjazdy 102,00 m2 ) - Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm - 1059,00 m2 - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 400 L=136,00 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 315 L= 53,50 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 200 L= 96,00 mb - Projektowanie przyłącza do wpustów ulicznych PVC DN 200 L=162,00 mb - Studnie Dw 1000 - szt. 10 - Wpusty uliczne z osadnikiem - szt. 24.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.24.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto i Gmina Człopa ul. Stzrelecka 2 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przebudowa_ul._Przedszkolnej.doc 2010-12-09 14:20:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIFZ_ul.Przedszkolna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:36:46 282 razy
2 opis_droga.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:38:48 378 razy
3 opis_kanaliozacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:39:46 273 razy
4 kanalizacja_rys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:40:28 297 razy
5 kanalizacja_rys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:41:07 292 razy
6 kanalizacja_rys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:41:39 412 razy
7 kanalizacja_rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:42:31 409 razy
8 droga_rys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:43:36 401 razy
9 droga_rys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:43:56 276 razy
10 droga_rys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:44:21 302 razy
11 droga_rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:44:50 472 razy
12 przedmiar_kanalizacja.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:46:10 405 razy
13 przedmiar_ulica.PDF Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:47:04 540 razy
14 SzczegA_A_owe_specyfikacje_techniczna.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-09 14:48:20 276 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_ul._Przedszkolna.doc 2011-02-02 11:32:38