Przebudowa ulicy Kościuszki w Człopie

 

Człopa: Przebudowa ulicy Kościuszki w Człopie
Numer ogłoszenia: 69170 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kościuszki w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej ul. Kościuszki, na odcinku 217,12 m od skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa Wojska Polskiego, do skrzyżowania z ul. Witosa na działce budowlanej nr 55 w Człopie polegającej na: - remoncie istniejącej nawierzchni ulicy - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej, - zamontowanie progów zwalniających podrzutowych. Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dla kategorii KR1 - warstwa ścieralna projektowana z asfaltobetonu zamkniętego, grysowego 0/12,8 mm, odpornego na koleinowanie dla ruchu KR1 zgodnie z PN-S-96025/200 - gr. 5 cm - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową - istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. ok. 4 cm - istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 18-20 cm projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 20 cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie: 3 000,00 złotych, słownie: trzy tysiące złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy P. z. p.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto i Gmina Człopa ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                      

 

                                                    Burmistrz

                                                   Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-04-07 13:42:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia_KoA_ciuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 13:42:56 153 razy
2 SzczegA_A_owa__specyfikacja_techniczna__KoA_ciuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 13:44:12 250 razy
3 przedmiar__KoA_ciuszki.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 13:44:27 158 razy
4 rys._1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:58:40 116 razy
5 rys._2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 15:00:55 110 razy
6 rys._3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 15:02:24 109 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_i_zmiany_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-08 14:32:03
2 zmiany_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-04-12 14:57:00
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2011-05-13 14:08:43