Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa

 

Człopa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa
Numer ogłoszenia: 152788 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków P1, Pw 1 wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m i 0,25 m do przepompowni ścieków P I i transportowane rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej SR-2 w Człopie. Do układu tej zlewni należeć będzie przepompownia P I wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną, a także przepompownia przydomowa Pw1 wraz z rurociągiem tłocznym i studnią rozprężną SR-1. Planowana jest przepompownia , która będzie obiektem podziemnym bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1110,0 mb (w tym 156,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej), śr. 0,25 PVC, L= 796,5 mb Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 397,0 (52 szt.) - (w tym 14,0 mb w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do SR 2 - Ø 90 PE; L = 755,5 mb b) Pw1 do studni SR 1 - Ø 63 PE; L = 82,5 mb 2. Budowę obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo, w tym: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, - budowę przepompowni ścieków PI, P II wraz z instalacjami zasilająco - sterującymi, oświetlenia zewnętrznego, uziemiającymi i ochrony przeciwpożarowej, - budowę wewnętrznych linii zalicznikowych przepompowni ścieków - WLZ Ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi o średnicy 0,20 m do przepompowni P II oraz P I i transportowane rurociągiem tłocznym do istniejącego rurociągu tłocznego ścieków o średnicy 90 mm przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie. Planowane są dwie przepompownie, które będą obiektami podziemnymi bez stałej obsługi. W zbiornikach przepompowni wbudowane będą po dwie pompy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej śr. 0,20 PVC, L= 1131,0 mb (w tym 200,5 mb w granicy pasa drogowego drogi krajowej), Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych Śr. 0,16 PVC, L= 200,5 (31 szt.) - (w tym 95,5 mb w granicy pasa drogowego drogi). Trasy projektowanych rurociągów tłocznych przebiegają w pasach drogowych, gruntowych, po terenach rolnych oraz łąk i sadów. Średnice i długości rurociągów tłocznych: a) P I do istn. trójnika - Ø 90 PVC; L = 2052,0 mb b) P II do SR 2 - Ø 90 PVC; L = 534,0 mb Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów, że podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu, i że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji, prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTY. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Oświadczenia o: - udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące, - zobowiązaniu do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, - wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 6. Kopia dowodu wniesienia wadium. 7. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót. 8. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   

 

 

                                                               Burmistrz

                                                               Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-06-10 12:39:47
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-07-01 14:41:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_kanalizacja_Trzebin_Dzwonowo_.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:39:47 598 razy
2 Przedmiar_robA_t_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:40:24 524 razy
3 szczegA_A_owa_specyfikacja_techniczna_-_Trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:41:52 543 razy
4 przedmiar_robA_t_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:43:12 632 razy
5 szczegA_A_owa_specyfikacja_techniczna_-_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 12:44:02 485 razy
6 trzebin_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:53:06 333 razy
7 trzebin_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:53:06 328 razy
8 dzwonowo_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:29:33 354 razy
9 dzwonowo_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 14:29:33 350 razy
10 Opis_techniczny_trzebin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:18:24 612 razy
11 Opis_techniczny_Dzwonowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-15 13:18:50 566 razy
12 rys.9_profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej_zlewni_P-II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:20:16 239 razy
13 bad_gruntu_dzwonowo_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:28 190 razy
14 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._15.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
15 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._10-9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
16 bad_gruntu_dzwonowo_otw._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 179 razy
17 bad_gruntu_trzebin_str._7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 183 razy
18 bad_gruntu_dzwonowo_otw._22.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
19 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._13-12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
20 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 183 razy
21 bad_gruntu_dzwonowo_otw._30.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 180 razy
22 bad_gruntu_dzwonowo_otw._p-_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
23 bad_gruntu_trzebin_otw._31.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
24 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 185 razy
25 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 183 razy
26 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
27 bad_gruntu_trzebin_otw._67.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
28 bad_gruntu_trzebin_str._4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 186 razy
29 bad_gruntu_trzebin_str._2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 187 razy
30 bad_gruntu_trzebin_str._1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
31 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
32 bad_gruntu_trzebin_str._3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
33 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._12_-11.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
34 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._16.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
35 bad_gruntu_trzebin_otw._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 187 razy
36 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
37 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._17.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
38 bad_gruntu_dzwonowo_otw._37.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
39 bad_gruntu_trzebin_str._6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
40 bad_gruntu_trzebin_str._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 185 razy
41 bad_gruntu_dzwonowo_otw._42_i_p_ii.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
42 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._18.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
43 bad_gruntu_trzebin_mapa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 185 razy
44 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 183 razy
45 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
46 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._8-7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
47 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._13.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
48 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._11-10.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
49 bad_gruntu_dzwonowo_otw._sr-1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 181 razy
50 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._19.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
51 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 182 razy
52 bad_gruntu_trzebin_otw._36.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
53 bad_gruntu_trzebin_otw._p_-_i,_45.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
54 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 0 razy
55 bad_gruntu_trzebin_otw._pw_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 184 razy
56 bad_gruntu_dzwonowo_otw._12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:23:29 185 razy
57 bad_gruntu_dzwonowo_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 187 razy
58 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._15.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
59 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._10-9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
60 bad_gruntu_dzwonowo_otw._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 184 razy
61 bad_gruntu_trzebin_str._7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
62 bad_gruntu_dzwonowo_otw._22.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 184 razy
63 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._13-12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 178 razy
64 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 184 razy
65 bad_gruntu_dzwonowo_otw._30.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
66 bad_gruntu_dzwonowo_otw._p-_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 185 razy
67 bad_gruntu_trzebin_otw._31.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
68 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
69 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
70 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 185 razy
71 bad_gruntu_trzebin_otw._67.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 182 razy
72 bad_gruntu_trzebin_str._4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 179 razy
73 bad_gruntu_trzebin_str._2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
74 bad_gruntu_trzebin_str._1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 184 razy
75 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 177 razy
76 bad_gruntu_trzebin_str._3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 179 razy
77 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._12_-11.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
78 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._16.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
79 bad_gruntu_trzebin_otw._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
80 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 182 razy
81 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._17.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
82 bad_gruntu_dzwonowo_otw._37.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
83 bad_gruntu_trzebin_str._6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 181 razy
84 bad_gruntu_trzebin_str._5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
85 bad_gruntu_dzwonowo_otw._42_i_p_ii.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
86 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._18.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
87 bad_gruntu_trzebin_mapa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 178 razy
88 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 183 razy
89 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 181 razy
90 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._8-7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 178 razy
91 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._13.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
92 bad_gruntu_trzebin_karta_otw._11-10.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
93 bad_gruntu_dzwonowo_otw._sr-1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 186 razy
94 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._19.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
95 bad_gruntu_dzwonowo_str._nr_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 181 razy
96 bad_gruntu_trzebin_otw._36.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
97 bad_gruntu_trzebin_otw._p_-_i,_45.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 181 razy
98 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw._za?._14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 0 razy
99 bad_gruntu_trzebin_otw._pw_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 180 razy
100 bad_gruntu_dzwonowo_otw._12.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:24:07 189 razy
101 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_16.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 186 razy
102 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_13.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 184 razy
103 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_12-11.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 183 razy
104 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_14.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 183 razy
105 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_18.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 184 razy
106 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_19.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 185 razy
107 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_15.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 184 razy
108 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_10-9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 185 razy
109 bad_gruntu_dzwonowo_karta_otw_zal_17.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 09:28:33 181 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 11:40:05
2 odpowiedz_na_zapytanie_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-17 07:54:57
3 odpowiedz_na_zapytanie_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:20:39
4 odpowiedz_na_zapytanie_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 07:21:30
5 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 08:53:56
6 odpowiedz_na_zapytanie_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-28 11:09:49
7 zminay_SIWZ_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-04 11:08:15
8 odpowiedz_na_zapytanie_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-04 13:40:42
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-06-22 08:53:56
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2011-07-22 08:23:35