Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa.

 

Człopa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa.
Numer ogłoszenia: 205662 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Trzebin i Dzwonowo, gmina Człopa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) Rozdział 3 oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa. Zakres robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ. Inspektor nadzoru zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami prawa polskiego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapewni współpracę Jednostki Projektowej z Wykonawcą, inspektorem nadzoru i Zamawiającym. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za: 1. Przygotowanie i realizację usługi zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. Monitorowanie i raportowanie, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji inwestycji; 3. Rozliczenie finansowe i rzeczowe kontraktu z Zamawiającym; 4. Zarządzanie realizacją Projektu do czasu ostatecznego odbioru inwestycji. 5. Przekazanie inwestycji do eksploatacji podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach usług związanych z zarządzaniem i realizacją kontraktu, inspektor nadzoru zapewni: 1. Nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami prawa polskiego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. Zapewni współpracę Jednostki Projektowej z Wykonawcą, inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 3. Koszt sprawowania nadzoru autorskiego poniesie Zamawiający na podstawie osobnego zlecenia dla Jednostki Projektowej. Szczegółowe działania. a. W okresie rozpoczynającym inwestycję: 1) W ciągu 20 dni od podpisania umowy inspektor nadzoru opracuje system zarządzania Projektem obejmujący zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad Projektem oraz jego realizacją w oparciu o dokumentację przetargową oraz harmonogramy rzeczowo - finansowe. Inspektor nadzoru przedstawi wszelkie szczegóły tego systemu do akceptacji Zamawiającemu w Raporcie Wstępnym. 2) Zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru kopie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych przedmiarów decyzji administracyjnych uzgodnień i warunków technicznych wydanych przez właścicieli i zarządców uzbrojenia terenu. 3) W okresie 60 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt III.2 inspektor nadzoru opracuje parametry i wyszczególnienie wszystkich prób urządzeń, materiałów i innych części robót do akceptacji Zamawiającemu. b. W okresie realizacji inwestycji. 1) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do szybkiej identyfikacji powstających problemów i zagrożeń związanych z realizacją robót, informowania o tym Zamawiającego oraz opracowania planów stosownych działań zaradczych. 2) Inspektor nadzoru opracuje i uzgodni z Zamawiającym sposób przekazywania, formę i zawartość sprawozdań zgodnie z wymogami Umowy o Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3) Wspólnie z Zamawiającym protokolarnie przekaże teren budowy Wykonawcy wraz z niezbędnymi dokumentami. 4) Inspektor nadzoru przygotuje dla Zamawiającego niezbędne dokumenty w celu zawiadomienia właściwych organów o dacie rozpoczęcia robót budowlanych oraz biuro projektów sprawujące nadzór autorski, dołączając na piśmie wszystkie wymagane w Decyzji o pozwoleniu na budowę oświadczenia. 5) Inspektor nadzoru zapewni geodezyjne wyznaczenie w terenie przez Wykonawcę obiektów budowlanych. c. W trakcie prowadzenia i zakończenia robót w ramach realizacji projektu, do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie: 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie pełnym, zawartym w warunkach Umowy i Ustawie Prawo zamówień publicznych. 2) Uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony realizujące projekt d. W zakresie współpracy z Zamawiającym. 1) Inspektor nadzoru będzie pełnić swoje obowiązki w stosunku do Wykonawcy w oparciu o umowę na roboty zawartą z Wykonawcą przez Zamawiającego. Uważa się, że działać on będzie w imieniu Zamawiającego. 2) Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad realizacją umowy na roboty. W poszczególnych dziedzinach swojej działalności inspektor nadzoru posługiwać się będzie odpowiednio wykwalifikowanym personelem. 3) Ze strony Zamawiającego wyznaczona będzie osoba odpowiedzialna za przepływ informacji między Kierownikiem zamawiającego a inspektorem nadzoru..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pokój nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                                Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2011-07-19 10:50:31
2 OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2011-07-22 14:16:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-19 10:50:31 161 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-22 14:24:55
2 Odpowiedzi_na_zapytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-07-25 14:59:34
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_kanalizacja_Trzebin_Dzwonowo.doc 2011-08-05 11:27:28