Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa.

Człopa: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa.
Numer ogłoszenia: 24294 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Człopie, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Człopa na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia rejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego, użyczonych mu przez Wykonawcę oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu. 2. Zadaniem Wykonawcy będzie: 2.1. Przygotowanie raportu zawierającego cyfrowe zdjęcie z miejsca popełnienia wykroczenia i przedstawienie go strażnikowi do weryfikacji. 2.2. Przygotowanie dokumentacji dodatkowej pozwalającej na identyfikację sprawcy wykroczenia. 2.3. Przygotowanie dokumentów pozwalających Straży Miejskiej w Człopie na przeprowadzenie postępowania mandatowego i ukaranie sprawcy wykroczenia, wraz z przygotowaniem dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.4. Przygotowanie dokumentów związanych z korespondencją w sprawie kartotek punktów karnych, przygotowanie dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.5. Przygotowanie dokumentów związanych z ewentualnym postępowaniem Straży Miejskiej przed sądem, przygotowanie dokumentów do wysłania (adresowanie, kopertowanie). 2.6. Przygotowanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania mandatowego, wraz z uzupełnianiem danych uzyskiwanych przez Straż Miejską w Człopie w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających przez nią prowadzonych. 2.7. Przygotowanie statystyk obrazujących nasilenie ruchu oraz ilość wykroczeń w miejscach prowadzenia kontroli ruchu przez straż. 2.8. Przygotowanie sieci komputerowej umożliwiającej połączenie komputerów Straży Miejskiej w Człopie z komputerami pracowników Wykonawcy wraz z serwerem, umieszczonym w biurze Straży Miejskiej w Człopie. 2.9. Zatrudnienie niezbędnej ilości pracowników biurowych w biurze zorganizowanym przy Straży Miejskiej w Człopie, realizujących zadania związane z wykonaniem zamówienia. Zamawiający zakłada, że do realizacji tego zamówienia, docelowo niezbędne będzie zatrudnienie co najmniej 4 pracowników biurowych. 2.10. Użyczenie (nieodpłatne przekazanie w użytkowanie) urządzenia do automatycznej rejestracji wykroczeń, wraz z samochodem do jego przewożenia i operatorem informatycznym. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu. 2.11. Zapewnienie obsługi prawnej Straży Miejskiej w Człopie, poprzez wyspecjalizowaną kancelarię posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie postępowań mandatowych prowadzonych w wyniku kontroli prędkości pojazdów przez straż. Przez udokumentowane doświadczenie rozumie się kancelarię, która wylegitymuje się realizacją przynajmniej trzech umów dla innych gmin lub miast o podobnym charakterze w ostatnim roku. 2.12. Szacowana ilość dokumentacji do wykonania 10 000 sztuk. 3. Warunki świadczenia usług 3.1. Oprogramowanie stosowane przez Wykonawcę, służące tworzeniu wszelkich dokumentów składających się na dokumentację, musi być kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym w komputerach Straży Miejskiej w Człopie do wykonywania dokumentacji mandatowej. Oznacza to, że jeśli w oprogramowaniu Wykonawcy będą przygotowywane pliki np. tekstowe, graficzne itp., to będzie możliwe ich importowanie i używanie za pomocą systemu zainstalowanego w sieci komputerowej Straży Miejskiej w Człopie. 3.2. Raporty uzyskiwane z oprogramowania, którym posługuje się wykonawca muszą zawierać cyfrową kopię, to jest zdjęcie obrazujące fakt popełnienia wykroczenia. 3.3. Zdjęcie wygenerowane z systemu musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdów. W przypadku pojazdów nadjeżdżających zdjęcie wygenerowane z systemu powinno dodatkowo pozwalać na identyfikację kierowcy (obraz twarzy kierowcy). Poza tym musi zawierać informacje pozwalające zidentyfikować miejsce zdarzenia (miejscowość, ulicę, skrzyżowanie, itp.) oraz datę i czas jego popełnienia. Osobno w przypadku pomiarów prędkości pojazdów, oznaczona musi być prędkość dozwolona w miejscu wykonywania rejestracji oraz prędkość zarejestrowana przez urządzenie. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 4.1. Przeszkolenia (na własny koszt) personelu Zamawiającego w zakresie używania oprogramowania tworzącego dokumentację. W ramach zamówienia zapewni pomoc w obsłudze programu przez okres realizacji zamówienia. 4.2. Zatrudnienia personelu upoważnionego do dostępu, do danych osobowych (pracownicy przetwarzający dane osobowe) w biurze firmy zorganizowanym w pomieszczeniu znajdującym się przy Straży Miejskiej w Człopie w docelowej ilości, co najmniej 4 osób (pełne etaty). Wszystkie koszty związane z prowadzeniem biura oraz z zatrudnieniem osób (koszty osobowe, koszty związane z wynajęciem lokalu, opłaty za energię elektryczną itp.) ponosi Wykonawca. 4.3. Utworzenia (na własny koszt) w siedzibie Straży Miejskiej w Człopie 1 stanowiska komputerowego dla strażników oraz serwera, służących do przeglądania i archiwizowania dokumentacji przez Straż Miejską w Człopie. 4.4. Dołączenie do oferty schematu blokowego, opisującego sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować i wykonywać zlecone zadanie. 4.5. Użyczenia (bez dodatkowej opłaty) na okres wykonywania przez Straż Miejską w Człopie kontroli ruchu drogowego, urządzenia rejestrującego wykroczenia wraz z samochodem do jego przewożenia oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tego urządzenia. Urządzenie musi być sprawne, posiadać aktualne świadectwo legalizacji i inne prawem wymagane dokumenty. Koszty związane z eksploatacją urządzenia rejestrującego, oraz koszty użytkowania samochodu pokrywa Wykonawca. 4.6. Dołączenia do oferty projektu umowy na obsługę prawą, prowadzoną przez wyspecjalizowaną kancelarię prawniczą. 5. Zamawiający zobowiązuje się do: 5.1. Zapewnienia identyfikacji sprawców wykroczeń z systemu CEPiK. 5.2. Pokrycia kosztów korespondencji, w tym korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, opłaty pocztowe. 5.3. Zapewnienia strażnika miejskiego upoważnionego do kontroli ruchu drogowego, w czasie realizacji umowy, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami (co najmniej 1 etat). 5.4. Wszczęcia postępowań mandatowych w stosunku do wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez użyczone urządzenie, niezwłocznie po ich zarejestrowaniu i przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.50.00.00-9, 34.92.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy, czyli stronę tytułową oferty według załączonego wzoru oferty - zał. nr 1 do SIWZ wraz z dołączeniem do oferty schematu blokowego stanowiącego integralną część oferty, opisującego szczegółowo sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować pracę zatrudnionych przez siebie pracowników, realizujących usługę dla Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa. 2. Formularz cenowy - zał. nr 1a do SIWZ. 3. Projektu umowy na obsługę prawną z kancelarią prawniczą.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu..doc 2012-01-26 13:20:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_czystopis.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-26 13:20:11 293 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej..doc 2012-02-14 07:36:39