Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedle ul. Moniuszki w Człopie

 

Człopa: Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedle ul. Moniuszki w Człopie
Numer ogłoszenia: 73470 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 10 57, faks 0-67 259 19 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedle ul. Moniuszki w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 15/6 przy ul. Moniuszki w Człopie. Przepompownia będzie wykonana w wersji podziemnej, w obudowie żelbetowej, z pompami zatapialnymi, z kompletnym wyposażeniem ze stali kwasoodpornej. Kolektor tłoczny zostanie podłączony do istniejącego kolektora tłocznego z istniejącej dotychczas przepompowni. Przebudowa kanalizacji dopływowej wykonana będzie z rur PCV śr. 200 m/m x 5,9 m/m. Na istniejących dopływach do przepompowni zostaną pobudowane studnie rewizyjne, umożliwiające zmianę kierunku przepływu i skierowanie ścieków do nowej przepompowni. Teren przepompowni zostanie ogrodzony panelami ze stali ocynkowanej profilowanej, oczka 5x20 cm, z furtką w tej samej technologii. Pod furtką zostanie ułożony krawężnik trawnikowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-03-09 12:23:12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:23:12 143 razy
2 STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:23:51 185 razy
3 przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:25:30 858 razy
4 rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:46:05 159 razy
5 rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:50:15 153 razy
6 rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:54:35 131 razy
7 rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:55:00 150 razy
8 rys_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:55:19 140 razy
9 rys_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 12:55:35 152 razy
10 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:25:08 0 razy
11 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:51:07 0 razy
12 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:51:07 109 razy
13 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:51:59 0 razy
14 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:52:14 0 razy
15 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:54:12 0 razy
16 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:55:41 0 razy
17 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 14:57:08 0 razy
18 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_cz?opie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 15:02:02 0 razy
19 opinia_geotechniczna_przebudowa_kanalizacji_sanitarnej_osiedle_ul._moniuszki_w_czlopie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 15:03:15 303 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_Moniuszki.doc 2012-04-10 08:27:23