Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi
Numer ogłoszenia: 264176 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Akacjowej wraz z łącznikiem ul. Akacjowej z ul. Gospodarską oraz budowa kanalizacji deszczowej jako elementu drogi na działkach o numerze geodezyjnym 227, 237, 244/3, 245/1. Długość drogi wynosi 351,45 m, szerokość 5,5 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki o szerokości od 2 do 2,5 m. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody opadowe z drogi jezdnej i ciągów pieszych. Odwadnianie drogi - za pomocą wpustów ulicznych. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami do wpustów) wynosi 140,2 m. Na ulicy Akacjowej i na łączniku zaprojektowano progi zwalniające z kostki betonowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 36 cm Konstrukcja nawierzchni chodnika: 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej, 3 cm - podsypka piaskowo - cementowa, 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. --- 26 cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.11-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                              Zdzisław Kmieć 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-07-23 08:45:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Akacjowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:43:29 134 razy
2 Specyfikacje_techniczne_-_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:45:12 168 razy
3 Specyfikacje_techniczne_-_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:46:10 190 razy
4 Przedmiar_robA_t_-_b._drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:47:10 224 razy
5 Przedmiar_robA_t_-_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:47:23 686 razy
6 Opis_techniczny_branA_a_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:49:07 447 razy
7 PB_rys_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:50:54 140 razy
8 PB_rys_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:51:22 136 razy
9 PB_rys_03.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:53:55 121 razy
10 PB_rys_04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:54:21 262 razy
11 PB_rys_05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:04 130 razy
12 PB_rys_06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:27 132 razy
13 PB_rys_07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:55:55 172 razy
14 PB_rys_08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:56:16 122 razy
15 PB_rys_09.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:56:41 190 razy
16 PB_rys_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:57:07 126 razy
17 PZT_rys_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:58:00 230 razy
18 Opis_techniczny_b._sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:58:29 311 razy
19 rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 08:59:55 154 razy
20 rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:00:18 169 razy
21 rys3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:07:52 278 razy
22 rys4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:08:39 257 razy
23 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 09:16:41 116 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zapytanie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-27 13:10:32
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-08-16 13:06:34
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-08-30 13:21:59