Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie

  

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie
Numer ogłoszenia: 422160 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną ogrzewczą, elektryczną wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach położonych w Człopie przy ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego nr: 409/9, 409/10, 248. Projektowany budynek obejmuje budowę 8 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 288,71 m2. Powierzchnie zieleni ok. 1 985,00 m2. Budynek 3 kondygnacyjny o gabarytach: długość 19,39 m, szerokość 14,89 m, wysokość kalenicy względem poziomu 11,64 m, poziom posadzki parteru wyniesiony 32 cm nad poziom przyległego terenu. Powierzchnia użytkowa 519,15 m2, kubatura brutto 2 508,80 m3. Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków żwirobetonowych typu M6 gr. 25 cm, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 7 cm. Ściany zewnętrzne bloczki z betonu komórkowego gr. 36,5 cm na zaprawie klejowej ciepłochłonnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i międzylokalowe z cegły sylikatowej gr. 24 cm, działowe z płyt wg. systemu Multigips gr. 8 cm. Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych gr. 24 cm, częściowo wylewki betonowe. Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowo płatwiowej, o spadku 35 stopni. Pokrycie dachu dachówką cementową. Doświetlenie przestrzeni strychowej oknami wykuszowymi. Kominy z pustaków prefabrykowanych. Schody zewnętrzne z polbruku, wewnętrzne żelbetowe wykończone płytką gresową. Posadzki w zależności od umiejscowienia wykonane z cementu, gresu, płytek podłogowych i paneli. Elementy wykończeniowe z tynku mineralnego malowanego farbą silikatową. Stolarka okienna z pvc. Instalacje w budynku: sanitarne: kanalizacji sanitarnej, instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja c.o., kotłownia olejowa 70 kW, elektryczne: wewnętrzna kablowa linia zasilająca, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające instalacje odbiorcze w mieszkaniach, instalacja sygnalizacji wejściowej, instalacja dodatkowej ochrony od porażeń, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepięciowa. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje powstanie trawiastej nawierzchni terenów zielonych. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót budowlanych zawiera załączona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 40 000,00 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                             mgr Zdzisław Kmieć 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2012-10-29 11:39:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:40:45 367 razy
2 przedmiar_-_inst._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:42:51 441 razy
3 projekt_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:41:15 277 razy
4 specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_rob?t.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:41:15 7 razy
5 dokumentacja_geotechniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:41:15 200 razy
6 specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_rob?t.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:41:36 20 razy
7 przedmiar_-_zagosp._terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:41:57 782 razy
8 przedmiar_archotektura_+_konstrukcja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:42:12 5915 razy
9 przedmiat_-_instalacja_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:42:24 1665 razy
10 specyfikacja_budynek_CzA_opa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:43:42 371 razy
11 SPECYFIKACJA__TECHNICZNA_BUD._8-RODZINNY__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:44:04 8 razy
12 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_Budynek_mieszkalny_Czlopa_-_In.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:45:35 396 razy
13 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_-_Budynek_mieszkalny_Czlopa_-_Ko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:45:52 497 razy
14 specyfikacja_techniczna_b._elektryczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:57:25 279 razy
15 elewacje_czlopa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:47:28 232 razy
16 Rzut_dachu_5A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:47:51 228 razy
17 PrzykA_adowa_wizualizacja_kolorystyki..JPG Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:49:21 206 razy
18 przedmiar_biaA_y_osprzA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-06 08:44:17 104 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:51:41
2 wyjaA_nienie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-29 11:58:15
3 odpowiedz_na_zapytanie_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 09:03:09
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-11-19 11:29:59
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2012-11-26 10:30:24