Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi
Numer ogłoszenia: 81811 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Budowa sieci wodociągowej Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradźi. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót: - wykonanie sieci wodociągowej o długości 1692,0 mb, łączącej hydrofornię Miradź z istniejącą siecią wodociągową wsi Jelenie, - wymianę urządzeń technologicznych hydroforni Miradź, - wymianę urządzeń ujęcia wodociągowego na istniejącej studni głębinowej, - wybudowanie na projektowanej sieci studzienek wodomierzowych mrozoodpornych, - wybudowanie zbiornika zamkniętego wód popłucznych o pojemności czynnej V = 3,0 m3, wykonanego w gotowym wykopie na płycie fundamentowej betonowej, - wykonanie posadzki wewnątrz hydroforni ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej, wykonanie sieci kanalizacji wód popłucznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-3, 45.25.21.20-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 300.000,00 zł brutto w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przebudową hydroforni. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w pełnym zakresie w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                               mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.05.2013.12.13.42_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-05-20 12:13:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.05.2013.12.15.26_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 12:15:26 207 razy
2 20.05.2013.12.15.55_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 12:15:55 877 razy
3 rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 192 razy
4 rys.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 131 razy
5 przedmiar_robot_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 344 razy
6 przedmiar_robot_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 555 razy
7 projekt_budowlany_a3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 124 razy
8 rys.6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 128 razy
9 rys._3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 130 razy
10 rys.7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 188 razy
11 projekt_budowlany_cz.2_a4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 601 razy
12 projek_budowlany_cz.1.a4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 184 razy
13 rys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 129 razy
14 rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-20 13:57:04 191 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 29.05.2013.10.16.37_odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-05-29 10:16:37
Wynik postępowania
1 10.06.2013.10.28.02_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-06-10 10:28:02
Udzielenie zamówienia
1 25.06.2013.09.58.26_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-06-25 09:58:27