Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo
Numer ogłoszenia: 264538 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo zlokalizowanej na działce o numerze 2/27. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie: - stan zero (roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje fundamentów i posadzki na gruncie), - stan surowy otwarty (ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, działowe, nadproża, wieńce, kominy i wentylacje, dach-konstrukcja, dach-pokrycie i obróbki blacharskie) - stan surowy zamknięty (stropodach, izolacje cieplne i przeciwwilogociowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa zewnętrzna), - roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki, malowanie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna), - roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), - instalacja wodociągowa wewnętrzna, - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, - Instalacja C.O. - wewnętrzna instalacja elektryczna, - instalacja odgromowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 43.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 150.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz min. jedną osobę, która będzie pełnić funkcje kierownika robót,z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                                 mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.07.2013.12.17.07_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-07-08 12:17:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.07.2013.12.17.07_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 12:17:07 109 razy
2 08.07.2013.12.18.09_STWiOR_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 12:18:16 136 razy
3 08.07.2013.12.19.10_STWiOR_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 12:19:15 549 razy
4 08.07.2013.12.19.37_STWiOR_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 12:19:37 164 razy
5 08.07.2013.12.22.21_przedmiar.PDF Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 12:22:21 496 razy
6 proj._bud._rys_2..pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 125 razy
7 opis_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 120 razy
8 proj._bud._rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 111 razy
9 opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 100 razy
10 proj._bud._rys._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 129 razy
11 sanitarka_rys._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 124 razy
12 rys._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 111 razy
13 sanitarka_rys_2..pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 106 razy
14 opis_sanitarka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-08 14:47:02 102 razy
15 16.07.2013.13.13.34_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-16 13:13:34 101 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.07.2013.13.13.34_odp._na_pytanie_1..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-07-16 13:13:34
Wynik postępowania
1 01.08.2013.09.46.20_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-08-01 09:46:20
Udzielenie zamówienia
1 21.08.2013.08.09.53_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-08-21 08:09:53