Przebudowa ul. Podgórnej, utwardzenie terenu działek w m. Człopa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Podgórnej, utwardzenie terenu działek w m. Człopa
Numer ogłoszenia: 382790 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Podgórnej, utwardzenie terenu działek w m. Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Podgórnej (dz. 70/2) oraz utwardzenie terenu działek (69/3, 79/3) w miejscowości Człopa. Długość drogi wynosi 120 m., szerokość 5,50 m. W obrębie pasa drogowego należy wykonać lewostronny chodnik o szerokości 1,5 m. Nawierzchnię odcinka ulicy, zjazdów indywidualnych oraz utwardzenie terenu działek należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku, natomiast nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze spadkiem 2% w kierunku ulicy. Istniejące studnie kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji. Na działce nr 69/3 planowana jest rozbiórka fragmentu ogrodzenia, które koliduje z projektowanym utwardzeniem. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych należy przenieść poza obszar utwardzenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jest zarejestrowany w odpowiednich rejestrach. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane o min. wartości 150.000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie opisuję sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                  Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                            mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.09.2013.12.23.08_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2013-09-20 12:23:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.09.2013.12.23.08_SIWZ_-_PodgA_rna.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:23:08 284 razy
2 20.09.2013.12.23.34_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:23:34 490 razy
3 20.09.2013.12.25.07_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:25:07 497 razy
4 20.09.2013.12.26.48_rys_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:26:50 286 razy
5 20.09.2013.12.27.48_rys_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:27:48 514 razy
6 20.09.2013.12.28.03_rys_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:28:03 460 razy
7 20.09.2013.12.28.21_rys_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:28:21 450 razy
8 20.09.2013.12.28.55_rys_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:28:55 658 razy
9 20.09.2013.12.29.54_00.00.00_wymagania_ogA_lne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:29:54 230 razy
10 20.09.2013.12.30.05_01.01.01_odtworzenie_trasy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:30:05 349 razy
11 20.09.2013.12.30.16_02.00.00__roboty_ziemne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:30:16 250 razy
12 20.09.2013.12.30.26_04.01.01_koryto.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:30:26 246 razy
13 20.09.2013.12.30.36_04.02.01_warstwy_odsA_czajace.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:30:36 236 razy
14 20.09.2013.12.30.45_04.04.02_podb._z_kruszywa_A_amanego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:30:45 420 razy
15 20.09.2013.12.31.08_05.03.23a_nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:31:08 240 razy
16 20.09.2013.12.31.18_08.01.01_krawA_zniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:31:18 236 razy
17 20.09.2013.12.31.27_08.03.01_obrzeA_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:31:27 268 razy
18 20.09.2013.12.31.36_10.07.01_ZJAZDY_DO_GOSPODARSTW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-20 12:31:36 434 razy
Wynik postępowania
1 14.10.2013.14.16.07_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-10-14 14:16:07
Udzielenie zamówienia
1 22.10.2013.10.38.04_OgA_oszenie_o_udzielenieu_zamA_wienia.doc 2013-10-22 10:38:04