Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku

Numer ogłoszenia: 451198 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 259 10 57, faks 0-67 259 19 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania i posypywarką piasku. Wymagania jakościowe i materiałowe. 1. Ciągnik o mocy co najmniej 35 KM do 40 KM wg DIN 70020 z kabiną wyposażoną w wentylację i ogrzewanie, fabrycznie nowy-rok produkcji 2013, silnik o normie toksyczności STAGE III A o 4 cylindrach, pojemność skokowa w przedziale 1600-1800 cm3 , znamionowa prędkość obrotowa min 2800 obr/min, max moment obrotowy min. 95 Nm, pompa wtryskowa z regulatorem mechanicznym, skrzynia biegów mechaniczna całkowita ilość przełożeń - przód/tył 16/8, sprzęgło suche jednotarczowe załączane mechanicznie, pojemność zbiornika paliwa 30-35 dm3 , przedni trzypunktowy układ zawieszenia udźwig w osi końcówek cięgieł min 350 kg, tylny trzypunktowy układ zawieszenia udźwig w osi końcówek cięgieł min 750kg, ogumienie - tył 210/80 R16 przód 11,2-20, posiadający pełne oświetlenie drogowe i robocze oraz świadectwo homologacji zezwalające na zarejestrowanie w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach, spełniający wymogi norm polskich i unii europejskiej. ciągnik wyposażony w: - instalację hydrauliczną zewnętrzną z szybkozłączami hydrauliki min 1+1, - instalację pneumatyczną ze sprężarką i szybkozłącze do przyczepy - błotniki przednie - trójkąt ostrzegawczy, apteczkę i gaśnicę według wymogów przepisów ruchu drogowego - lampę błyskową koloru żółtego (tzw. kogut) 2. Posypywarka piasku o ładowności ok. 300 kg, napęd hydrauliczny, zbiornik na piach o pojemności ok.0,25 m3 , prędkość robocza max. 10 km/h, szerokość robocza 1- 6 m, zapotrzebowanie mocy ok. 15 KM, zbiornik piachu zamykany pokrywą posiadający urządzenie do mieszania piachu, oświetlenie standardowe. 3. Pług do odśnieżania mocowany na zawieszeniu sztywnym TUZ kategorii I i II, szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych w granicach 1600/2000 mm, 4 ilości pozycji roboczych, listwa zgarniająca wychylna gumowa, amortyzacja listwy zgarniającej na sprężynach, sterowanie elektrohydrauliczne, zasilanie elektryczne 12 V, zasilanie hydrauliczne 16-20 MPa, oświetlenie obrysowe standardowe, prędkość robocza 10 km/h, zapotrzebowanie mocy 25-55 KM..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.70.00.00-2, 34.39.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 02.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

świadectwo homologacji zezwalające na zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji i poruszanie się po drogach publicznych na własnych kołach, spełniający wymogi norm polskich i unii europejskiej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Brak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                              Dyrektor ZGK ZB

                                                                                                              Ewa Furman

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.11.2013.09.05.44_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu..doc 2013-11-06 09:05:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.11.2013.09.05.44_SIWZ._CiA_gnik_2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-06 09:05:44 87 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.11.2013.13.28.15_WyjaA_nienia_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-07 13:28:15
Wynik postępowania
1 19.11.2013.12.58.28_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty..doc 2013-11-19 12:58:28
Udzielenie zamówienia
1 02.12.2013.15.03.23_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2013-12-02 15:03:23