Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

Człopa, 2013-11-28

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Numer ogłoszenia: 256399 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie , Pl. Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2591501, faks 67 2592126.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na trasie Człopa – Jelenie - Człopa.

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa – Jelenie przystanek – Miradź - Golin – Załom przystanek - Załom Borowik – Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 84 km dziennie, 185 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ II: Odwóz dzieci z Publicznego Przedszkola w Człopie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem zamówienia jest odwożenie dzieci autobusem z Przedszkola Publicznego w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Odwożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: Człopa przedszkole – Mielęcin – Wołowe Lasy – Jaglice – Drzonowo Wałeckie  - Człopa oraz Człopa przedszkole – Przelewice – Pieczyska - Drzonowo – Człopa jeden raz dziennie (łącznie 58 km dziennie, 185 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie.

Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.

 

CZĘŚĆ III: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 27 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 12 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 11 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 45 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 19 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 22 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 18 uczniów. 8. Z miejscowości Rusinowo – 1 uczeń. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 155. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

  1. Szczegółowa kalkulacja sporządzonej oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013r. godzina 12:00, miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Człopie

mgr Wiesława Sieczka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.11.2013.16.32.32_ogA_oszenie_-_przewA_z_dzieci_2014.pdf 2013-11-28 16:32:32
2 02.12.2013.14.15.02_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2013-12-02 14:15:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.11.2013.16.32.32_SIWZ_-_przewA_z_dzieci_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:32:32 490 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.12.2013.14.15.02_Zmiana_SIWZ__1_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-02 14:15:02
Wynik postępowania
1 09.12.2013.13.36.22_Zawiadomienie_o_wyborze_ofertynajkorzystniejszej.pdf 2013-12-09 13:36:22
2 09.12.2013.13.36.39_OgA_oszenie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2013-12-09 13:36:39
Udzielenie zamówienia
1 03.01.2014.11.49.51_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_przetarg_z_6.12.2013r.pdf 2014-01-03 11:49:51