Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie.

Człopa: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie
Numer ogłoszenia: 495214 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie , ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 259 18 25, faks 067 259 18 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie i Gimnazjum Publicznego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zamówienie obejmuje przygotowanie i wydawanie na bazie infrastruktury szkolnej gorących posiłków obiadowych (dopuszcza się raz w tygodniu przygotowanie zupy, raz w tygodniu przygotowanie dania jarskiego, trzy razy w tygodniu przygotowanie dania mięsnego), przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wymogów sanitarnych. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków w ilości 110 posiłków dziennie w okresie od dnia 2.01.2014r. do 19.12.2014r. w dni nauki szkolnej (180 dni) w godzinach od 10.30 do 14.00. 3. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy uzależnione jest od ilości wydanych posiłków w danym miesiącu. 4. Wykonawca ma obowiązek weryfikowania wydawanych posiłków zgodnie z informacjami uzyskanymi od rodziców o nieobecności dziecka w szkole z co najmniej 1-o dniowym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający nie dopuszcza wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                              Kierownik MGOPS

                                                                                                              Elżbieta Drab

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.12.2013.14.05.19_OgA_oszenie_BIP.doc 2013-12-02 14:05:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.12.2013.14.05.19_SIWZ_DoA_ywianie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-02 14:05:19 95 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.12.2013.14.00.51_WyjaA_nienia_do_SIWZ._OmyA_ka._Sprostowanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-03 14:00:51
Wynik postępowania
1 16.12.2013.10.13.24_OgA_oszenie_o_wyborze_oferty.doc 2013-12-16 10:13:24
Udzielenie zamówienia
1 02.01.2014.12.06.50_Udzielenie_zamA_wienia._OgA_oszenie.doc 2014-01-02 12:06:50