Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie

Człopa: Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie
Numer ogłoszenia: 117712 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 32/2, 31 położonych w obrębie Człopa 106. Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie: - stan zero (roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, zbrojenia, izolacje fundamentów i posadzki na gruncie), - stan surowy otwarty (ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne, działowe, nadproża, wieńce, kominy i wentylacje, dach z wieżyczką-konstrukcja, dach-pokrycie i obróbki blacharskie) - stan surowy zamknięty (stropy, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, stolarka okienna, stolarka drzwiowa zewnętrzna), - roboty wykończeniowe wewnętrzne (tynki, malowanie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna), - roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje), - przyłącze wodociągowe, instalacja wodociągowa wewnętrzna, - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, zewnętrzna wraz budową zbiornika bezodpływowego, - instalacja C.O. - wewnętrzna instalacja elektryczna, - instalacja odgromowa, - utwardzenie i zagospodarowanie terenu, - wyposażenie kaplicy. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy: - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; - wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowy do zatwierdzenia; - wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; - obsługa geodezyjna, - wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane; -dostarczenie przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych w celu akceptacji przez Zamawiającego kompletu atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na wbudowane materiały i urządzenia; - przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; - ewentualne zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Za urządzenia i materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie obiektu; - Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty, - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania, - przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, - wykonawca w imieniu Zamawiającego zgłosi do Nadzoru Budowlanego zakończenie robót budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 33.94.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1, 39.15.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Oddział w Człopie, Nr rachunku: 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem - Wadium przetargowe - budowa kaplicy cmentarnej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                               mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.04.2014.14.26.06_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2014-04-07 14:26:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.04.2014.14.26.06_7042014_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:26:06 191 razy
2 branza_sanitarna-kaplica_cmentarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 528 razy
3 przedmiar_robot_-_ogolnobudowlany_kaplica_czlopa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 412 razy
4 branza_konstrukcyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 638 razy
5 branza_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 1509 razy
6 przedmiar_robot_-inst._elektr._kaplica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 374 razy
7 specyfikacje_techniczne_-_kaplica_cmentarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 513 razy
8 wyposazenie_kaplicy_-_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 489 razy
9 strona_tyt_oswiadczenia_izby_i_uprawnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 471 razy
10 przedmiar_robot_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 504 razy
11 pb_kaplica_czlopa_-__instalacje_elektr..pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:41:39 489 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.04.2014.14.31.36_WyjaA_nienia_SIWZ._Kaplica.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-04-07 14:31:36
Wynik postępowania
1 05.05.2014.14.36.55_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej..doc 2014-05-05 14:36:55
Udzielenie zamówienia
1 15.05.2014.13.02.38_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-05-15 13:02:38