Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie.

Człopa: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie
Numer ogłoszenia: 204188 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2591069, faks 67 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 36,10 x 21,10 m o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR o polach gry: -piłka nożna i piłka ręczna 36,10 x 21,10 m - koszykówka 21,10 x 11,34 m - siatkówka 9 x 18 m - tenis 10,97 x 23,77 m II. Rozbiórkę obecnego boiska szkolnego z nawierzchni asfaltowej. III. Wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. IV. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska wraz z piłkochwytami, wyposażenia sportowego oraz obrzeży betonowych V. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej 8 cm i 6cm. VI. Budowa trybun zewnętrznych dwurzędowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, dokumentacja geotechniczna, przedmiar robót i zapisy niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.10.00.00-8, 45.11.12.40-2, 45.34.00.00-2, 45.21.22.21-1, 45.23.30.00-9, 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Oddział w Człopie, Nr rachunku: 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 z dopiskiem - Wadium przetargowe - przebudowa boiska wielofunkcyjnego. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, I piętro w godzinach od 8,00 do 15,00. Zamawiający sprawdzi wniesienie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie - w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto każda; Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia - nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                         Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.06.2014.10.30.58_OgA_oszenie_BIP.pdf 2014-06-17 10:30:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.06.2014.10.30.58_SIWZ_2014_06_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:30:58 141 razy
2 17.06.2014.10.31.51_badania_geologiczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:31:51 350 razy
3 17.06.2014.10.33.42_Boisko._Projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:33:42 111 razy
4 17.06.2014.10.33.58_Boisko._Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:33:58 107 razy
5 17.06.2014.10.38.37_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:38:37 92 razy
6 17.06.2014.10.39.12_Trybuny._Projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:12 508 razy
7 17.06.2014.10.39.28_Trybuny._Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:28 279 razy
8 17.06.2014.10.39.44_Trybuny._STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:39:44 112 razy
9 17.06.2014.10.40.01_wzor_umowy_zal_nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:01 104 razy
10 17.06.2014.10.40.17_Zal_nr_1_do_SIWZ_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:17 91 razy
11 17.06.2014.10.40.32_Zal_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:32 95 razy
12 17.06.2014.10.40.45_Zal_nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:40:45 89 razy
13 17.06.2014.10.41.17_Zal_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osob.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:17 95 razy
14 17.06.2014.10.41.31_Zal_Nr_7_do_SIWZ_Wykaz_wykonanych_robot.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:31 98 razy
15 17.06.2014.10.41.47_Zal_nr_8_do_SIWZ_informacja_o_grupie_kapitalowej.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-17 10:41:47 94 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.06.2014.10.20.27_odp_na_pytania_boisko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-27 10:20:27
Wynik postępowania
1 11.07.2014.13.22.27_zawiadomnienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-07-11 13:22:27
Udzielenie zamówienia
1 25.07.2014.12.18.09_ogloszenie_udzielenie_zam.pdf 2014-07-25 12:18:09