Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym
Numer ogłoszenia: 81858 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym. Zadanie obejmuje wykonanie dwóch lokali mieszkalnych o numerach 10, 11 wraz z instalacją elektryczną, kanalizacją sanitarną, instalacją wody zimnej i ciepłej, instalacją c.o. Każde mieszkanie należy wyposażyć w kuchenkę gazową, zlewozmywak z baterią, ustęp z płuczką, wannę i umywalkę z baterią.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                         

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                          mgr Zdzisław Kmieć

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2015.08.54.16_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2015-04-13 08:54:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.04.2015.08.54.16_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:54:16 94 razy
2 13.04.2015.08.54.35_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:54:35 119 razy
3 13.04.2015.08.55.13_PRZEDMIAR_ARCHITEKTURA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:13 442 razy
4 13.04.2015.08.55.24_PRZEDMIAR_ELEKTRYKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:24 112 razy
5 13.04.2015.08.55.33_PRZEDMIAR_SANITARKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:55:33 322 razy
6 13.04.2015.08.56.06_OPIS_TECHNICZNY_ARCHITEKTURA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:06 399 razy
7 13.04.2015.08.56.15_OCENA_STANU_TECHN..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:15 339 razy
8 13.04.2015.08.56.27_RYS._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:27 106 razy
9 13.04.2015.08.56.44_RYS._1A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:44 100 razy
10 13.04.2015.08.56.55_RYS._2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:56:55 92 razy
11 13.04.2015.08.57.05_RYS._2A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:05 87 razy
12 13.04.2015.08.57.15_RYS._3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:15 92 razy
13 13.04.2015.08.57.24_RYS._3A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:24 85 razy
14 13.04.2015.08.57.40_OPIS_TECHNICZNY_ELEKTRYKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:40 402 razy
15 13.04.2015.08.57.52_RYS.1_PODDASZE_INST._ELEKTR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:57:52 73 razy
16 13.04.2015.08.58.01_RYS.2_SCHEMAT_ZASILANIA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:01 70 razy
17 13.04.2015.08.58.10_RYS.3_TABLICA_TM_-_SCHEMAT_ZASILANIA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:10 334 razy
18 13.04.2015.08.58.21_OPIS_TECHNICZNY_SANITARKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:21 309 razy
19 13.04.2015.08.58.32_RYS._C.O..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:32 69 razy
20 13.04.2015.08.58.44_RYS._KS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:58:44 71 razy
21 13.04.2015.08.59.00_RYS._WODA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-13 08:59:00 282 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.04.2015.07.48.01_WyjaA_nienia_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-23 07:48:01
Wynik postępowania
1 08.05.2015.11.05.56_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-08 11:05:56
Udzielenie zamówienia
1 18.05.2015.10.05.37_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wiena.doc 2015-05-18 10:05:37