Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna
Numer ogłoszenia: 91592 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - etap I ul. Polna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 106 w Człopie polegająca na : ° budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 538,85 m, szerokości 5,00 m, ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi (w etapie I budowa kanalizacji deszczowej tylko na odcinku ul. Polnej), - przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 82,70 m - kanały zbiorcze dł. 168,00 m - kolektor dł. 238,50 m ° budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych (SR2 - w poboczu ul. Polnej), ° wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej, ° instalowaniu znaków drogowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                           mgr Zdzisław Kmieć

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.04.2015.10.23.20_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2015-04-22 10:23:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.04.2015.10.23.20_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:20 93 razy
2 22.04.2015.10.23.40_STWIOR_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:40 210 razy
3 22.04.2015.10.23.50_STWIOR_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:50 67 razy
4 22.04.2015.10.23.58_STWIOR_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:23:58 55 razy
5 22.04.2015.10.24.06_STWIOR_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:06 64 razy
6 22.04.2015.10.24.14_STWIOR_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:14 64 razy
7 22.04.2015.10.24.24_STWIOR_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:24 64 razy
8 22.04.2015.10.24.32_STWIOR_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:32 61 razy
9 22.04.2015.10.24.40_STWIOR_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:40 63 razy
10 22.04.2015.10.24.48_STWIOR_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:48 60 razy
11 22.04.2015.10.24.56_STWIOR_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:24:56 59 razy
12 22.04.2015.10.25.05_STWIOR_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:05 74 razy
13 22.04.2015.10.25.13_STWIOR_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:13 61 razy
14 22.04.2015.10.25.31_OPIS_TECH._-_B._DROGOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:25:31 103 razy
15 22.04.2015.10.27.00_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:27:00 218 razy
16 22.04.2015.10.28.24_rys_nr_2_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:24 78 razy
17 22.04.2015.10.28.35_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:35 183 razy
18 22.04.2015.10.28.48_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:28:48 182 razy
19 22.04.2015.10.29.00_rys_nr_5_szczegA_A_y_zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:00 193 razy
20 22.04.2015.10.29.16_OPIS_TECH._-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:16 182 razy
21 22.04.2015.10.29.24_informacja_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:29:24 62 razy
22 22.04.2015.10.31.47_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:31:47 78 razy
23 22.04.2015.10.31.56_rys_nr_2_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:31:56 71 razy
24 22.04.2015.10.32.06_rys_nr_3_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:06 180 razy
25 22.04.2015.10.32.17_rys_nr_4_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:17 227 razy
26 22.04.2015.10.32.25_rys_nr_5_przykanaliki_do_wpustA_w_deszczowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:25 170 razy
27 22.04.2015.10.32.33_rys_nr_6_profile_podA_A_czenia_systemA_w_retencyjno_rozsA_czajA_c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:33 69 razy
28 22.04.2015.10.32.42_rys_nr_7_studzienki_deszczowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:32:42 71 razy
29 22.04.2015.10.33.05_OPIS_TECHNICZNY_-_ORGANIZACJA_RUCHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:33:05 74 razy
30 22.04.2015.10.33.49_rys_nr_2_mapa_sytuacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:33:49 73 razy
31 22.04.2015.10.34.44_PRZEDMIAR_-_B._DROGOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:34:44 128 razy
32 22.04.2015.10.34.53_PRZEDMIAR_-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:34:53 300 razy
33 22.04.2015.10.35.00_PRZEDMIAR_-_OZNAKOWANIE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-04-22 10:35:00 77 razy
Wynik postępowania
1 21.05.2015.08.36.17_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2015-05-21 08:36:17
Udzielenie zamówienia
1 02.06.2015.12.37.11_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-06-02 12:37:11