Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku.


Człopa: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 5558 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12. 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku na trasie Człopa - Jelenie - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusem do szkół i przedszkola w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku. Ilościowy wykaz uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na trasie: Człopa - Jelenie przystanek - Miradź - Golin - Załom przystanek - Człopa szkoła, przedszkole dwa razy dziennie (łącznie 82 km dziennie, 162 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ II: Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 15.02.2016 roku do 31.12.2016 roku na trasie Człopa - Mielęcin - Wołowe lasy - Człopa. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci autobusem do Przedszkola Publicznego w Człopie i Szkoły Podstawowej w Człopie w dni nauki szkolnej w okresie od 15.02. 2016 roku do 31.12.2016 roku. Ilościowy wykaz dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości określono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Dowożenie dzieci odbywać się będzie na trasach: trasa poranna: Człopa - Mielęcin - Kolonia Wołowe Lasy - Wołowe Lasy - Jaglice - Drzonowo - Trzebin - Człopa szkoła - Człopa przedszkole, trasa popołudniowa: Człopa szkoła - Człopa przedszkole - Trzebin - Drzonowo Wałeckie - Jaglice - Wołowe Lasy - Wołowe Lasy Kolonia - Mielęcin - Człopa jeden raz dziennie (łącznie 82 km dziennie, 162 dni w okresie trwania zamówienia) ściśle wg rozkładu jazdy ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób za wyjątkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci dojeżdżających. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, zostanie ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie będzie mógł być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym. CZĘŚĆ III: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów na przejazd środkami komunikacji publicznej w dni nauki szkolnej do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, wg następującego wykazu: 1. Z miejscowości Wołowe Lasy i z powrotem - 27 uczniów. 2. Z miejscowości Jaglice i z powrotem - 15 uczniów; 3. Z miejscowości Drzonowo Wałeckie i z powrotem - 11 uczniów; 4. Z miejscowości Mielęcin i z powrotem - 50 uczniów; 5. Z miejscowości Drzonowo i z powrotem - 23 uczniów; 6. Z miejscowości Pieczyska i z powrotem - 16 uczniów. 7. Z miejscowości Przelewice i z powrotem - 15 uczniów. Łączna liczba przewożonych uczniów razem: 157. Podana liczba uczniów objęta dowozem jest aktualna na dzień udzielenia zamówienia publicznego i w trakcie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Człopa, których należy objąć dowozem. Zamawiający zastrzega dowóz uczniów autobusami sprawnymi technicznie i z ważnymi badaniami technicznymi..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Szczegółowa kalkulacja sporządzonej oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.01.2016.10.19.54_ogA_oszenie_-_przewA_z_dzieci_2016_Gmina.doc 2016-01-08 10:19:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.01.2016.10.19.54_SIWZ_-_przewoz_dzieci_2016-Gmina.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-08 10:19:54 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.01.2016.14.43.21_wyjaA_nienia_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-18 14:43:21
Wynik postępowania
1 27.01.2016.08.53.43_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-01-27 08:53:43
Udzielenie zamówienia
1 04.02.2016.09.08.19_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-02-04 09:08:19