Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.czlopa.pl


Człopa: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie
Numer ogłoszenia: 68348 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 062 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie polegająca na: ° budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m, powierzchnia 580,00 m2 ° nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 3 430,00 m2, szerokość 5,00 m, ° budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych (SR1 - w ul. Rybackiej), ° wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej, ° budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi - przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 47,70 m - kanały zbiorcze dł. 293,00 m.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, 2) Zmiana terminu wykonania Umowy: a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, b) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót, c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. 3) Inne zmiany: a) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) zmiany podwykonawcy, który został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                     mgr Zdzisław Kmieć

                                                                                                                             

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.03.2016.08.04.55_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2016-03-25 08:04:55
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.03.2016.08.04.55_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:04:55 116 razy
2 25.03.2016.08.05.15_PRZEDMIAR_DESZ..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:05:15 229 razy
3 25.03.2016.08.06.16_PRZEDMIAR_deszczA_wka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:16 210 razy
4 25.03.2016.08.06.25_PRZEDMIAR_A_A_czniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:25 221 razy
5 25.03.2016.08.06.34_PRZEDMIAR_oznakowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:34 214 razy
6 25.03.2016.08.06.43_PRZEDMIAR_ul._Rybacka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:06:43 142 razy
7 25.03.2016.08.07.03_STWIOR_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:03 83 razy
8 25.03.2016.08.07.14_000000_wymagania_ogA_lne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:14 81 razy
9 25.03.2016.08.07.22_040601_-_podb._z_chudego_betonu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:22 85 razy
10 25.03.2016.08.07.30_d010101_odtworzenie_trasy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:30 80 razy
11 25.03.2016.08.07.38_d020000__roboty_ziemne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:38 111 razy
12 25.03.2016.08.07.47_d040101_koryto.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:47 82 razy
13 25.03.2016.08.07.55_d040201_warstwy_odsA_czajace.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:07:55 86 razy
14 25.03.2016.08.08.03_d050323a_nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:03 80 razy
15 25.03.2016.08.08.10_d080101_krawA_zniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:10 79 razy
16 25.03.2016.08.08.19_d080301_obrzeA_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:19 82 razy
17 25.03.2016.08.08.32_d100701_ZJAZDY_DO_GOSPODARSTW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:32 83 razy
18 25.03.2016.08.08.42_D-04.04.02_podb._z_kruszywa_A_amanego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:42 83 razy
19 25.03.2016.08.08.51_specyfikacje_str_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:08:51 83 razy
20 25.03.2016.08.09.09_zaA_A_cznik_graficzny_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:09 176 razy
21 25.03.2016.08.09.16_zaA_A_cznik_graficzny_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:16 88 razy
22 25.03.2016.08.09.28_informacja_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:28 227 razy
23 25.03.2016.08.09.37_OPIS_TECH._-_DESZCZA_WKA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:09:37 89 razy
24 25.03.2016.08.10.41_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:41 96 razy
25 25.03.2016.08.10.52_rys_nr_2_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:52 85 razy
26 25.03.2016.08.10.59_rys_nr_3_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:10:59 84 razy
27 25.03.2016.08.11.06_rys_nr_4_profil_sieci_kanalizacji_deszczowej_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:06 81 razy
28 25.03.2016.08.11.13_rys_nr_5_przykanaliki_do_wpustA_w_deszczowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:13 85 razy
29 25.03.2016.08.11.23_rys_nr_6_profile_podA_A_czenia_systemA_w_retencyjno_rozsA_czajA_c.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:23 82 razy
30 25.03.2016.08.11.31_rys_nr_7_studzienki_deszczowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:31 83 razy
31 25.03.2016.08.11.42_OPIS_TECHNICZNY_-_ORGANIZACJA_RUCHU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:11:42 88 razy
32 25.03.2016.08.12.03_rys_nr_2_mapa_sytuacyjna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:03 92 razy
33 25.03.2016.08.12.15_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:15 228 razy
34 25.03.2016.08.12.33_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:33 83 razy
35 25.03.2016.08.12.46_rys_nr_2A_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:46 80 razy
36 25.03.2016.08.12.54_rys_nr_2B_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:12:55 81 razy
37 25.03.2016.08.13.03_rys_nr_2C_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:03 82 razy
38 25.03.2016.08.13.12_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:12 82 razy
39 25.03.2016.08.13.24_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:24 197 razy
40 25.03.2016.08.13.32_rys_nr_5_szczegA_A__zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:13:32 79 razy
41 25.03.2016.08.14.03_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:03 225 razy
42 25.03.2016.08.14.35_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:35 92 razy
43 25.03.2016.08.14.52_rys_nr_2_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:14:52 81 razy
44 25.03.2016.08.15.00_rys_nr_3_przekroje_normalne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:00 225 razy
45 25.03.2016.08.15.08_rys_nr_4_szczegA_A_y_konstrukcyjne_nawierzchni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:08 182 razy
46 25.03.2016.08.15.18_rys_nr_5_szczegA_A_y_zjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 08:15:18 233 razy
Wynik postępowania
1 20.04.2016.12.13.30_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-04-20 12:13:30
Udzielenie zamówienia
1 27.04.2016.07.35.47_oA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-04-27 07:35:47