Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Człopa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa
Numer ogłoszenia: 77880 – 2016, data zamieszczenia: 05.04.2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2591069, faks 067 2591065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Człopa. Szacunkowa masa odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania zamówienia: - 1050,00 Mg, w tym 950,00 Mg zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych
i 100,00 Mg odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.60.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie
z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa Wykonawca posiadający ww. uprawnienia, zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100.000,00 zł. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

- najniższa cena – 90 %

- sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów - 10% ,

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach

0 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez oświadczenie wykonawcy, złożone w pisemnym sprawozdaniu z realizacji umowy, w danym miesiącu jej obowiązywania

10 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez oświadczenie wykonawcy, złożone w pisemnym sprawozdaniu z realizacji umowy, w danym miesiącu jej obowiązywania, wraz z załączonymi dowodami ważenia odpadów (tzw. kwitami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami wagowymi kartami przekazania odpadów.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czlopa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa..

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.3.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.04.2016.14.24.45_OgA_oszenie_BIP.doc 2016-04-05 14:24:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.04.2016.14.24.45_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-05 14:24:45 70 razy
Wynik postępowania
1 28.04.2016.07.31.19_zawiadom.o_wyborze.doc.doc 2016-04-28 07:31:19