herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Nabór na stanowsiko pracy w Szkole Podstawowej w Człopie: SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

Człopa, dnia 2014-10-06

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

w Szkole Podstawowej w Człopie

1. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Szkoła Podstawowa w Człopie

ul. Plac Zwycięstwa 6

78-630 Człopa

2. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;

3) posiadanie kwalifikacji niezbędnych na w/w stanowisku:

- ukończenie ekonomicznych lub administracyjnych studiów wyższych

- dokumenty potwierdzające staż pracy

- ukończenie średniej lub  policealnej szkoły ekonomicznej  i posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w obszarze administracyjno-kadrowym lub płac;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac;

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

6) nieposzlakowana opinia.

 

3. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

1) doświadczenie zawodowe w kadrach/księgowości  w jednostkach oświatowo- budżetowych;

2) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program płacowy Kadry i Płace firmy Radix Gdańsk  program Płatnik, program SIO, program sprawozdawczy GUS;

3) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,  kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,

a także w zespole, wysoka kultura osobista;

4) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa kadrowa i płacowa szkoły.

2. Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka.

3. Sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły.

4. Przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych Pracowników:

- Obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);

- Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);

- Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego;

- Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędny do realizacji świadczeń.

5. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – pracowników:

- Terminowe sporządzanie deklaracji i odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;

- Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich  pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.

6. Sporządzanie kart wynagrodzeń.

7. Prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły.

8. Ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami.

9. Przygotowywanie umów dla  nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

10. Przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

11. Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło.

12. Wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia.

13. Prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi.

14. Sporządzanie listy obecności pracowników A-O na każdy miesiąc, dopilnowanie wpisywania się pracowników w każdym dniu.

15. Sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników szkoły na renty i emerytury.

16. Prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.

17. Sporządzanie grafików pracy i dyżurów pracowników obsługi.

18. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu do GUS, SIO.

19. Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły .

20. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

21. Pomoc głównej księgowej w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości.

22. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Szkoły  i inne prace zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika.

 

5. Wymagane dokumenty.

1) Na dokumenty aplikacyjne składają się:

- list motywacyjny;

- curriculum vitae;

- kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu);

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- informacja o ostatnio dokonanej ocenie pracy lub opinia o pracy osoby ubiegającej się o stanowisko;

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

2) W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.

 

6. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony od 1XII 2014 r.

Przedłużenie stosunku pracy uzależnione będzie od oceny pracy .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Człopie,

Plac Zwycięstwa 6,  78-630 Człopa  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w  Szkole Podstawowej w Człopie,, 

 do 20 X 2014 r.

7. Wymiar etatu :3/4.

8. Miejsce wykonywanie pracy: Szkoła Podstawowa w Człopie.  

 

9. Zasady wynagradzania –wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j Dz.U. z 2013 r.poz, 1050)

10. Zasady rekrutacji : wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie

 Rekrutacja  będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz listą osób zakwalifikowanych
do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem nr: 67 259 10 30

Autor: Iwona Roguszewska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 06-10-2014 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 07-10-2014 13:17