Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa.

 

Człopa, dnia 2015-01-09

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Człopa.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

 

Liczba etatu: - 1 etat

Wymiar etatu: - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

 

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

 

V. Wymagania

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,
o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

ponadto:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym I lub II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

- umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie programów pakietu Office,

- prawo jazdy kategorii B,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami),

 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202),

 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami),

 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami),

 5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zmianami),

 6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami),

 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia - umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 2. Pełny wymiar czasu pracy.

 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VII. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 2. Organizacja wewnętrzna Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych prawa miejscowego, odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady Rady Miejskiej w Człopie.

 4. Bieżąca analiza aktów prawnych i zapoznawanie z nimi pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 5. Podział i przydział korespondencji poszczególnym pracownikom.

 6. Współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w zakresie stosowania prawa.

 7. Sprawowanie nadzoru w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej, rolnictwa, gospodarki komunalnej, przygotowania planów reagowania na wypadek klęsk żywiołowych i zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.

 8. Zastępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w Przypadku jego nieobecności.

 9. Odpowiedzialność za rozliczanie dotacji przekazywanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Przeprowadzanie kontroli merytorycznej w tym zakresie.

 10. Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.

 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

Zasady wynagradzania - wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) .

W miesiącu grudniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować , rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

 

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

 

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 stycznia 2015 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69

 

Autor: Jerzy Bekker

                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                  mgr Zdzisław Kmieć

 

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1)   urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2)   starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)   urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4)   biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5)   biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 09-01-2015 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 20-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Bekker 13-01-2015 13:00