Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego USC

Człopa, dnia 2015-01-09
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego
w Człopie.

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu:                            - 1 etat

Wymiar etatu:                          - 1/2 etat

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

IV. Określenie stanowiska:

Inspektor (podinspektor) do spraw wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym lub prawniczym I lub II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu Office,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- preferowane wykształcenie: prawo, administracja,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami),
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami),
  3. Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741),
  4. Ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zmianami).

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia - umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

VI. Informacja o warunkach pracy:

  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Praca przy komputerze.

VII. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

  1. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  2. Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.
  3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786.)

W miesiącu grudniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 stycznia 2015 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69

Autor: Jerzy Bekker

                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                     mgr Zdzisław Kmieć

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 09-01-2015 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 20-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Bekker 13-01-2015 14:34