herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego.

Człopa, dnia 2015-02-11
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Strażnika Miejskiego.

 

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

Straż Miejska w Człopie

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Miasto i Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu:                            - 1etat

Wymiar etatu:                          - 1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy:    - Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Straż Miejska w Człopie

 

IV. Określenie stanowiska:

Strażnik Miejski

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- nieposzlakowana opinia,

- nie była karana sądownie.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera (MS Office),

- prawo jazdy kategorii B,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników miejskich ( gminnych ),

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność

  psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:

 1. Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1383 ze zmianami),
 2. Ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013r. poz. 628 ze zmianami.
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. z 2009r. Nr 220 poz. 1722 ze zmianami),
 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z  2003r. Nr 208 poz. 2026),
 5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu  informowania wojewody o tej współpracy. (Dz. U. z 2009 r. Nr 220 poz. 1732)
 6. Przepisów prawa miejscowego – Uchwały XXXV/248/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa” (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz. 3153)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,

- kopia dowodu osobistego,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

 1. Egzekwowanie przestrzegania prawem określonego porządku publicznego:
  1. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
  2. odbywanie wspólnie z policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością.
 2. Kontrola prawidłowości i oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych) oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.
 3. Kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w prawie o ruchu drogowym.
 4. Kontrola wywiązywania się z obowiązków przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego, a w  szczególności:
  1. wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
  2. posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,
  3. usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
  4. oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
  5. kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
  6. kontrola utrzymywania czystości, porządku na drogach publicznych,
  7. kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
 5. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejsc zagrożeń.
 6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych.
 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 8. Dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia.
 9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 10. Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno – remontowych.
 11. Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych lub ich pobieranie.
 12. Ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją.
 13. Informowanie o:
  1. zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,
  2. przestępstwach – Policji,
  3. osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – pogotowia ratunkowego.
 14. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 15. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kształtowania postaw bezpieczeństwa
  i porządku publicznego.

Zakres uprawnień:

Zgodny z art. 12 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1383 ze zmianami), to jest:

  1)  udzielanie pouczeń,

  2)  legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

  3)  ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzenie do najbliższej jednostki Policji,

 3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a)  w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

c)  w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1383 ze zmianami), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  4)  nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

  5)  dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

  6)  usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

  7)  wydawanie poleceń,

  8)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

  9)  zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786) .

W miesiącu styczniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%;

 

Zasady rekrutacji :wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 12 lutego 2015 roku do dnia 23 lutego 2015 roku (decyduje data wpływu ) pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 067 259-10-69 wew. 23

Autor: Jerzy Bekker

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                          mgr Zdzisław Kmieć

 

 

                                                                                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 11-02-2015 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2015 14:46