herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 maja 2015 r.

Rada Miejska w Człopie  wybierze

2 ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 ze zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2015 roku) mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, 

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA W DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Kto może być ławnikiem?
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami  nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania   sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8.  funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9.  radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Jakie dokumenty należy złożyć?
 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

 Dokumenty wymienione powyżej  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą  nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Kartę zgłoszenia oraz wykaz niezbędnych załączników można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, w Biurze Rady pokój nr 17.

Dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Pawlak w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa  pokój Nr 17 , telefon 2591659, lub  2591069.

Gdzie składać dokumenty ?

Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 czerwca  2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

 

Uwaga:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Rozdział 7) i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie określonego terminu (30.06.2015) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

                                                       

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

                                                                                                 

   Zbigniew Tymecki

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 08-06-2015 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 08-06-2015 08:58