Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 27.07.2015 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 146/5 i powierzchni 0,0634 ha położona w Mielęcinie.

(w tym następujące użytki: RV 0,0634 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Mn.RM8 - teren zwartej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się
w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość posiada dojazd do gminnej drogi publicznej stanowiącej działkę nr 266 i do drogi powiatowej nr 2318Z, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 272 poprzez działkę dojazdową nr 147.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00037921/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 18 100,00 zł

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 47 i powierzchni 0,4985 ha położona w Golinie.

(w tym następujące użytki: RIVa 0,4345 ha, RIVb 0,0640 ha).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony:

- ok. 30% symbolem Go.RM2 jako teren zwartej zabudowy zagrodowej wsi o walorach zabytkowych, wymagający zachowania i rewaloryzacji z możliwością uzupełnień, dopuszczalne funkcje - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa towarzysząca mieszkaniowej,

- ok. 70% symbolem R jako teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość posiada dojazd do gminnej drogi publicznej stanowiącej działkę nr 58.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00039310/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 19 900,00 zł

  1. Powyższa działka jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do 31.08.2015 r.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

  3. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. Nr 64 poz. 592.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 lipca 2015 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 23 lipca 2015 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków,
a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 24.06.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 24-06-2015 22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2015 22:24