Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa

ZP.271.2.2015                                                                                   Człopa, dnia 19.08.2015r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miasto i Gmina Człopa

reprezentowana przez

p. Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Tel. (067) 259 10 69,  fax (067) 259 10 65

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa w przewidywanej ilości 3 615 m2  (65,076 Mg – przy zastosowaniu przelicznika, że 1 m2 = 18 kg) w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących miejscowościach: Człopa, Przelewice, Mielęcin, Wołowe Lasy, Trzebin, Podgórze, Załom, Golin, Drzonowo Wałeckie, Dzwonowo, Drzonowo. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. Zadanie objęte jest wnioskiem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilościowego  zakresu rzeczowego  przedmiotu  zamówienia, ze względu na fakt,  iż  podane ilości  określone zostały w sposób szacunkowy przez właścicieli nieruchomości. Rzeczywista ilość usuniętego i unieszkodliwionego azbestu zostanie ustalona na podstawie protokołu odbioru prac oraz karty przekazania odpadu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 14.10.2015r.
 2. Warunki płatności: na podstawie cen jednostkowych i faktycznie wykonanych prac zgodnie z zawartą umową. Faktyczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność w terminie do 30 dni od dnia  złożenia prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury wraz                   z niezbędnymi załącznikami, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2,
  78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 26.08.2015r. do godz. 11.30
 4. Termin otwarcia ofert: 26.08.2015r. godz. 11.45
 5. Kryterium oceny ofert: cena wykonania zamówienia – 100%
 6. Do  złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał ( w szczególności wykwalifikowanych pracowników, odpowiedni sprzęt, wymagane uprawnienia) umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  oraz w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym wzorze, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „oferta: unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta i Gminy Człopa”.
 9. Wzór oferty w załączniku nr 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. odpis z właściwego rejestru albo aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie właściwych aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych wydanych przez właściwe organy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
 3. oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do rozeznania cenowego (w załączeniu do zaproszenia).
 1. Zamawiający może unieważnić niniejsze rozeznanie cenowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku nie otrzymania zewnętrznego dofinansowania realizacji zadania z WFOŚiGW w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 19-08-2015 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2015 13:51