Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 23.11.2015 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej

na terenie Gminy Człopa

 1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 38/6 i powierzchni 0,5300 ha położona
  w obrębie Mielęcin, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki należy uznać jako teren rolny, zagospodarowanie tego terenu polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów i użytków zielonych (teren oznaczony symbolem R).

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomość bezpośrednio przylega do drogi powiatowej nr 2318Z, do nieruchomości możliwy jest również dojazd gminną drogą gruntową o nr geodezyjnym 244.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00040479/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

I. Powyższa działka jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 31.08.2016 r.

II. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą Dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

III. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 803/.

Cena wywoławcza - 21 000,00 zł

 1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 25/1 i powierzchni 0,1124 ha położona
  w obrębie
  Trzebin, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki należy uznać jako:

 • ok. 50% teren zabudowy zagrodowej wsi, dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa
  i usługowa (teren oznaczony symbolem Tn.RM12),

 • ok. 50% teren rolny, zagospodarowanie tego terenu polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów
  i użytków zielonych (teren oznaczony symbolem R).

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd poprzez gminne drogi gruntowe stanowiące działki o nr geodezyjnych 136 i 258.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00010806/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 5 100,00 zł

 1. Dwie działki gruntu, pierwsza o numerze geodezyjnym 205/2 i powierzchni 0,5119 ha, druga o numerze geodezyjnym 207/5 i powierzchni 0,4976 ha, obie położone w obrębie Wołowe Lasy, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższych działek należy uznać jako: teren rolny, zagospodarowanie tego terenu polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów i użytków zielonych (teren oznaczony symbolem R).

Na teren niniejszych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Nieruchomości położone są bezpośrednio przy drodze gminnej o nr geodezyjnym 219 oraz przy drodze powiatowej nr 2318Z.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039190/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

I. Powyższe działki są w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umów dzierżawnych zawartych z Gminą Człopa do dnia 31.08.2016 r.

II. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą Dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

III. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 803/.

Cena wywoławcza - 27 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 19 listopada 2015 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 19 listopada 2015 r.

2. Sprzedaż działek zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ww. ustawy.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa oraz na tablicach ogłoszeniowych sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

Człopa, dn. 22.10.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 22-10-2015 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2015 14:47