herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-11-24 14:21
Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-11-24 14:19
Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2015-11-24 14:18
Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. 2015-11-24 14:17
Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. 2015-11-24 14:16
Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. 2015-11-24 14:15
Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2015-11-24 14:15
Uchwała nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2015-11-24 14:14
Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020". 2015-11-24 14:13
Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "DNI CZŁOPY" organizowanych w 2016 roku. 2016-10-21 09:12
Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-24 14:10
Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok. 2015-11-24 14:10
Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2016-10-21 09:12
Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2015-11-24 14:09
Uchwała nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok. 2015-11-24 14:08
Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Leszczyłowskiej na działanie Burmistrza Miasta i Gminy. 2015-11-24 14:06