Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej

na terenie Miasta Człopa

 

  1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 209/2 i powierzchni 0,2505 ha położona
    w obrębie Człopa 105 w rejonie ulicy Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie
    (za stacją paliw PKN Orlen).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia
10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem Cz.U3 - teren zabudowy usługowej oraz obiekty rekreacji, rozrywki, wypoczynku, kultury, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego, zamieszkania zbiorowego, dopuszczalna agroturystyka oraz funkcja mieszkaniowa jednorodzinna jako funkcja towarzysząca.

Na teren niniejszej działki w dniu 16.06.2016 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak CWP.6730.25.2016 dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej, samoobsługowej i dwustanowiskowej na działce nr 209/2 przy
ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi krajowej K-22 poprzez drogę gminną stanowiącą działkę nr 208/2. W zakresie komunikacji istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej u zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00032695/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 81 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 26 sierpnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2016 r.

2. Cena wywoławcza zawiera 23 % podatku VAT.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

4. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je we własnym zakresie i na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

6. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków,
a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

8. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

9. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 29.07.2016 r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 29-07-2016 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 29-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Karolina Woźniak 29-07-2016 11:53