herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała Nr XCV.345.Z.2016 Składu Orzekającego Regionanlnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.