Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych

na terenie Gminy Człopa

 

1. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 70 i powierzchni 4,5688 ha (w tym następujące użytki: RV - 3,9749 ha, RVI - 0,5508 ha, W-RV - 0,0431 ha) położona w obrębie Pieczyska, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasów i gruntów leśnych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 64.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 95 000,00 zł

 

2. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 73 i powierzchni 2,7642 ha (w tym następujące użytki: RIVb - 0,3540 ha, RV - 1,2248 ha, RVI - 1,1854 ha) położona w obrębie Pieczyska, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem ZL - teren lasów i gruntów leśnych.

Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi gminnej o nr geodezyjnym 64.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 47 000,00 zł

 

3. Działka gruntu o numerze geodezyjnym 198/3 i powierzchni 2,4321 ha (w tym następujące użytki: RV - 2,4321 ha, RVI - 0,2437 ha) położona w obrębie Wołowe Lasy, gmina Człopa.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Na teren niniejszej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani nie toczy się w tej sprawie postępowanie.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd z drogi powiatowej 2318Z o nr geodezyjnym 190/2.

Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039181/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 42 000,00 zł

 

  1. Działka nr 198/3 położona w obrębie Wołowe Lasy jest w posiadaniu Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Człopa do dnia 31.08.2019 r.

  2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą Dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

  3. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2016 r. poz.2052 ze zm.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. (wtorek)

o godz. 10.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

Warunki przetargu:

1. Dzierżawca działki nr 198/3 ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2016 r. poz.2052 ze zm.). W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą Dzierżawcą, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.

2. Do przetargu mogą przystąpić również osoby będące rolnikiem indywidualnym, tzn. spełniające wymagania zawarte w art. 5 i 6 ww. ustawy lub osoby, które nie spełniają wymagań art. 5 i 6, ale uzyskają przed zawarciem aktu notarialnego zezwolenie na nabycie ziemi rolnej w trybie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 15 września 2017 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030 oraz złożenie następujących dowodów potwierdzających uczestnictwo w przetargu:

a) wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu oraz oświadczenie o akceptowaniu warunków przetargu - osobno na każdą działkę (druk nr 1),

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego (druk nr 1),

c) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) lub oświadczenie o uzyskaniu przed zawarciem aktu notarialnego zezwolenia na nabycie ziemi rolnej w trybie art. 2a ust. 4 ww. ustawy (druk nr 2). 

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 15 września 2017 r.

Oświadczenia na druku nr 1 i 2 należy złożyć w kancelarii urzędu w godzinach jej urzędowania osobiście lub drogą pocztową najpóźniej w dniu 15 września 2017 r. - o prawidłowym ich złożeniu decyduje data wpływu widniejąca na dokumentach.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa w dniu 18.09.2017 r.

4. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń.

5. Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium przepada na rzecz sprzedającego.

6. Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Burmistrz Człopy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

8. Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Człopa z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, jeżeli po przetargu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

9. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Człopa, na tablicach ogłoszeń sołectw na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość, a także na stronie internetowej: www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości gminnych”.

11. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2244.

 

Człopa, dn. 17.08.2017 r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 17-08-2017 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Karolina Woźniak 11-04-2018 14:17