Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór-zastępstwo na stanowisko inspektora ds. inwestycji UMIG Człopa

 

 

Burmistrz Człopy ogłasza otwarty nabór-zastępstwo na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2

2. Określenie stanowiska:

    Stanowisko do spraw inwestycji-zastępstwo

3. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) wykształcenie wyższe, preferowane  kierunki: prawo, administracja,  

2) wiedza w zakresie przepisów ustaw:

o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,  o gospodarce komunalnej, prawo zamówień publicznych,

3) jest obywatelem polskim,

4) ma ukończony  25 rok życia,

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku, 

2) wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,

3) umiejętność pracy pod presją czasu,

4) dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,

5) mile widziana wiedza z zakresu ochrony środowiska - zarządzanie i organizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)         Przygotowanie, prowadzenie, kontrolowanie remontów i inwestycji gminnych.

            Zadania określone w pkt. 1 obejmują w szczególności:

a) przygotowanie dokumentacji prawnej, technicznej i ekonomicznej,

b) organizowanie zakupów i wykonawstwa budowlanego (inwestycji) zgodnie  z przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowej wraz z odpowiedzialnością za podejmowane działania w tym zakresie,

c) reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli prawidłowości jej przebiegu z dokumentacją budowy i zgodnością przebiegu robót z zawartą umową,

d) udział w komisyjnych odbiorach robót (cząstkowych i końcowych),

e) naliczanie kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

f) prowadzenie kontroli rozliczeń budowy i remontów,

g) opracowywanie planów, informacji i sprawozdań z zadań objętych zakresem czynności,

2)         udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o prawo zamówień           
            publicznych,

3)         przygotowanie procedury przetargowej zgodnej z prawem zamówień publicznych w
            zakresie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Odpowiedzialność              
            pracownicza i cywilna za wykonane czynności w tym zakresie,

4)         przygotowywanie projektów remontowo-inwestycyjnych do funduszy zewnętrznych,

5)         Odpowiedzialność w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków aplikacyjnych                                                                                                                                                                         
           finansowanych z środków krajowych i zewnętrznych (w tym z środków pochodzących
           z Unii Europejskiej) w zakresie dokumentów źródłowych (załączniki, kosztorysy,
           dokumentacja techniczna, harmonogramy, ekspertyzy, etc…).

1) w zakresie gospodarki komunalnej:

a) kompleksowa koordynacja zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,

b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) ogłaszanie przetargów,

d) udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej –
z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy:

a) świadectwa pracy,

b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy,

5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik  do ogłoszenia,

6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik  do ogłoszenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) oświadczenia o niekaralności /prawomocne/ za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

e) o przetwarzaniu danych osobowych,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2 lub pocztą na adres 78-630 Człopa, ul. Strzelecka 2 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora do spraw inwestycji-zastępstwo  w UMiG Człopa do dnia 22.12.2017 r. do godz. 10ºº (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych powiadomimy tylko kandydatów spełniających wymagania o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”

 

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy pod numerem telefonu 67 259 10 69.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 11-12-2017 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Skrzeczkowski 11-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2017 08:33