Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZP.271.2.2018                                                                                                                     Człopa, dnia 11.06.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Gmina Człopa

reprezentowana przez

Pana Zdzisława Kmieć – Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie

Adres:

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel./fax 67 259 10 69

www.czlopa.pl

województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

 

zaprasza

do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin” na działce nr 326/6 obręb ewidencyjny Człopa 105, Gmina Człopa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2018 r. Zakończenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 3. Płatność: na podstawie zawartej umowy, w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
 4. Sposób i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, do dnia 25.06.2018 r. do godz. 11.00
 5. Termin otwarcia ofert: 25.06.2018 r., godz. 11.15
 6. Kryterium oceny ofert: cena 80%, gwarancja 20%

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru jako suma uzyskanych punktów w wskazanych kryteriach:

W = C + G

W – wskaźnik oceny ofert

C – ilość punktów przyznanych w ofercie kryterium cena

G – ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja

 

Kryterium cena – największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ocena kryterium wg wzoru matematycznego:

C = (C min / C bad) x 80

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

C min – cena najniższa wynikająca z badanych ofert

C bad – cena oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi 80 pkt.

Kryterium gwarancja – okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2). MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. MAKSYMALNY okres gwarancji na przedmiot zamówienia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w punktacji i umowie.

Zamawiający będzie przyznawał punkty (Go) w następujący sposób:

- gwarancja na 36 m-cy: 4 pkt

- gwarancja na 42 m-ce: 8 pkt

- gwarancja na 48 m-cy: 12 pkt

- gwarancja na 54 m-ce: 16 pkt

- gwarancja na 60 m-cy: 20 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancja wynosi 20 pkt.
 

Ocena ofert dokonana na podstawie powyższych kryteriów nie podlega odwołaniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Oferta Wykonawcy która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego zaproszenia do składania ofert).

Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający może również unieważnić niniejsze postępowanie i zrezygnować z udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
 2. Do złożenia ofert mogą przystąpić podmioty posiadające potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowany przedmiot zamówienia nie może być wykonany z materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia w trakcie normalnego ich użytkowania (zgodnie z przeznaczeniem). Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu: Paulina Samolczyk - inspektor ds. projektów, tel. 67 259 16 82, e-mail: fundusze@czlopa.pl
 4. Sposób przygotowania oferty: Ofertę stanowi formularz ofertowy oraz uszczegółowienie oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonych wzorach. Koperta z dopiskiem „oferta: OSA nad Jeziorem Trzebin”. Wzór formularza ofertowego w załączniku nr 2. Wzór uszczegółowienia oferty w załączniku nr 3.
 5. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym OSA (edycja 2018).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Samolczyk 11-06-2018 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Samolczyk 26-06-2018 10:02