Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej w Człopie

 

Człopa, dn.14.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Szkole Podstawowej w Człopie

 1. Nazwa i adres jednostki.

Szkoła Podstawowa w Człopie

78-630 Człopa

Plac Zwycięstwa 6

 1. Określenie stanowiska urzędniczego.

Główny księgowy Szkoły Podstawowej w Człopie

 1. Wymiar czasu pracy:

1 pełny etat.

 1. Rodzaj umowy:

umowa o pracę.

 1. Miejsce wykonywania pracy:

 Szkoła Podstawowa w Człopie 78-630 Człopa Plac Zwycięstwa 6

 1. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego

 

7. Wymagania dodatkowe.

   1) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

 1. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 2. znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych,
 3. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 6. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 7. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 8. dyspozycyjność,
 9. kreatywność.

3.Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 5. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych
 7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej ,
 11. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 12. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 13. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 14. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 15. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 16. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 17. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Szkoły należą do kompetencji Głównego księgowego.

        4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. stanowisko pracy usytuowane na I piętrze Szkoły Podstawowej w Człopie ul. Plac Zwycięstwa 6
 2. praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała
 3. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
 4. praca wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście, telefonicznie)

        5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu październiku 2018 r. tj, miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Człopie  jest niższy niż 6%.

     6.Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 12. opinie, referencje,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych.
 14. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych,,  i własnoręcznym podpisem.

       7.Miejsce i termin składania dokumentów.

  Oferty należy składać  do dnia 30 listopada 2018 r. osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej  w Człopie  Plac   Zwycięstwa 6 pokój nr 114  lub za pośrednictwem poczty             w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” umieszczonym na kopercie (decyduje data wpływu).   

 Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane

           8.Zasady rekrutacji:

Postępowanie składać się będzie z:

1) selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

            2)selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:

 • testu kwalifikacyjnego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja ta zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu        o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. ,poz. 936)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie

 

Iwona Roguszewska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Ciułek 14-11-2018 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2018 14:17