Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw księgowości podatkowej.

Człopa, dnia 2018-11-26

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko inspektora (podinspektora) do spraw księgowości podatkowej Urzędu Miasta i Gminy w Człopie.

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu: - 1 etat

Wymiar etatu: - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: - Urząd Miasta i Gminy w Człopie

IV. Określenie stanowiska:

Inspektor (podinspektor) do spraw księgowości podatkowej.

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku :

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- legitymuje się wykształceniem co najmniej średnim lub średnim branżowym i trzyletnim stażem pracy (podinspektor) lub pięcioletnim stażem pracy (inspektor), (w przypadku legitymowania się wykształceniem wyższym zatrudnienie na stanowisku podinspektora nie wymaga stażu pracy, a zatrudnienie na stanowisku inspektora wymaga trzyletniego stażu pracy),

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór :

- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu Office,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- preferowane cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, empatia, wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych, talent organizacyjny, silna motywacja do osiągania założonych celów,

- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu,
a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1314 ze zmianami).
 5. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018r. poz. 994 ze zmianami).
 6. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zmianami)

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- kwestionariusz osobowy,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia - umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy),

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- CV,

-list motywacyjny,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe :

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności.

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Praca przy komputerze.

VII. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych należności przypisanych i nieprzypisanych.
 2. Prowadzenie ewidencji zainkasowanych kwot przez sołtysów oraz naliczanie wynagrodzeń dla sołtysów.
 3. Nadzór nad terminowością wpłacanych należności w zakresie podatków i opłat oraz bieżące wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 4. Wystawianie zaświadczeń o stanie zadłużenia.
 5. Comiesięczne uzgadnianie wpłat ujętych w dziennikach należności przypisanych i nieprzypisanych z rejestru dochodów.
 6. Udział w sporządzaniu sprawozdań.
 7. Odpowiedzialność w zakresie przekazywanych danych sprawozdawczych dotyczących zajmowanego stanowiska.
 8. Odpowiedzialność za nadzór, kontrolę merytoryczną i archiwizowanie przyjmowanych dokumentów dotyczących zajmowanego stanowiska.

Zasady wynagradzania – wynagrodzenie pracownika zostanie określone w oparciu o przepisy: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 936.)

W miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%;

Zasady rekrutacji: wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która może obejmować, rozmowę kwalifikacyjną, test kwalifikacyjny.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Kandydaci o wynikach rekrutacji zostaną poinformowani pisemnie. Informacja ta, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Człopa.

Dokumenty należy składać w terminie : od dnia 27 listopada 2018 roku do dnia 7 grudnia 2018 roku pod adresem : Urząd Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, sekretariat, pok. Nr 3.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod telefonem : 67 259-10-69

 

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jastrzębowska 26-11-2018 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Jastrzębowska 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2018 14:54