Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa

Organ prowadzący szkołę: Gmina Człopa ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Człopie, adres: Plac Zwycięstwa 6, 78-630 Człopa

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.poz. 1597).

         1) Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. w okresie ostatnich pięciu lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy z ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r poz. 1668 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.),
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 1 lit. b – k niniejszego ogłoszenia;
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym ze wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1 lit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.

 

      4.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) oferty kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Człopie;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999r. o języku polskim (Dz.U.z 2011r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2018r. poz. 1458);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 430) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967) lub w art. 275 Ustawy z dnia 20.07.2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

16) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, Plac Zwycięstwa 6", w terminie do dnia 28.06.2019r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie do godziny 15.00.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Człopie. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

6.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta  i Gminy Człopa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w pok. nr 6, tel. 67 259 17 73.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Grzech 10-06-2019 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Grzech 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Grzech 13-06-2019 08:34