herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Człopa, dnia 2013-01-04

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Człopa

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

1.      Rodzaj zadania:

Zadanie polega na upowszechnianiu dyscyplin sportowych poprzez funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.

2.      Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel 82 500,00 zł

3.      Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.

4.      Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:

o    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

o    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

o    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

o    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

o    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

o    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.

 Zadania stanowiące przedmiot dotacji powinny być zrealizowane do końca listopada 2013 roku.

 Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2011 roku Nr 6. poz. 25) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. Nr 2 do dnia 25.01.2013 roku, do godziny 1300.

 Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2013 roku o godzinie 1310.

 Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu
15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych z nich.

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano w formie dotacji w roku  2011 kwotę 77 000,00 zł. a w roku 2012 kwotę 55 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                           Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 04-01-2013 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 04-01-2013 13:44