Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2013. 2013-01-14 13:04
UCHWAŁA Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. 2013-01-14 13:01
UCHWAŁA Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2013 rok oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. 2013-01-14 13:00
UCHWAŁA Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 r. 2013-01-14 12:56
UCHWAŁA Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. 2013-01-14 12:55
UCHWAŁA Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2012, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 2013-01-14 12:54
UCHWAŁA Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2013-01-14 12:53
UCHWAŁA Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 2013-01-14 12:52
UCHWAŁA Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-01-14 12:51
UCHWAŁA Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-01-14 12:50
UCHWAŁA Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-01-14 12:44
UCHWAŁA Nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2013-01-14 12:43
UCHWAŁA Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2013-01-14 12:39
UCHWAŁA Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. 2013-01-14 12:42
UCHWAŁA Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. 2013-01-14 12:37
UCHWAŁA Nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013/2015. 2013-01-14 12:36
UCHWAŁA Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2013-01-14 12:33
UCHWAŁA Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 2013-01-14 12:32
UCHWAŁA Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2013-01-14 12:32
UCHWAŁA Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2013. 2013-01-14 12:31
UCHWAŁA Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2013 rok. 2013-01-14 12:30
UCHWAŁA Nr XXIII/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2013r. 2013-01-14 12:29
UCHWAŁA Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2013r. 2013-01-14 12:29
UCHWAŁA Nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2013 r. 2013-01-14 12:26
UCHWAŁA Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania. 2013-01-14 12:19
UCHWAŁA Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/138/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. 2013-01-14 12:19