herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Człopa, dnia 1 grudnia 2009r.
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
Gmina Człopa
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
1.      Rodzaj zadania:
Zadanie polega na prowadzeniu formy działalności wspomagającej rozwój wspólnoty
i społeczności wsi Mielęcin organizowane w obiekcie stanowiącym własność Gminy Człopa, zlokalizowanym na działce nr 160 obręb 88 Mielęcin. Z podmiotami wybranymi w drodze konkursu zawarta zostanie umowa użyczenia obiektów z wyłączeniem pomieszczeń biblioteki i świetlicy środowiskowej. Użyczający budynek zobowiązuje się do zapewnienia opału, natomiast podmioty przystępujące do konkursu w ofercie konkursowej muszą uwzględnić utrzymanie obiektu, to jest wynagrodzenie palacza C.O., sprzątanie i dozór obiektu, pobierany prąd i wodę, a także bieżącą konserwację wyposażenia.
2.    Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel 10 000,00 zł
3.    Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w roku 2010 – od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania.
4.    Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.
5.      Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:
-      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
-      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
-      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
-      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
-      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
-      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.
6.      Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264. poz. 2207) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2 do dnia 31 grudnia 2009 roku, do godziny 1000.
7.     Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2009 roku o godzinie 1030.
8.     Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych
z nich.
9.    Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przekazano w formie dotacji w roku 2008 kwotę
9467,00 zł a w roku 2009 kwotę 14002,00 zł.
 
                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
            
                                                                                                Halina Rakowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 01-12-2009 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Narel 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 01-12-2009 15:03