herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

System kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 11/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 11 kwietnia 2013 roku  

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa.

               Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami),  art. 69 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)    zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustalam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Człopa, zwane dalej Zasadami kontroli zarządczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
  2. Kontrola zarządcza w Gminie Człopa  prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych Gminy Człopa, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

 

§ 2.

  1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człopa do:

a)      zapoznania się ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) oraz z treścią niniejszego zarządzenia,

b)      zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.

  1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człopa do:

a)       zorganizowania i zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w tych jednostkach, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki,

b)      składania Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa do końca lutego każdego roku, za pośrednictwem koordynatora kontroli zarządczej, o którym mowa w § 3, informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Zasad kontroli zarządczej.

§ 3.

  1. Koordynację kontroli zarządczej w Gminie Człopa prowadzi Sekretarz Miasta i Gminy zwany koordynatorem kontroli zarządczej.
  2. Koordynator kontroli zarządczej w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Człopa sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

                Zdzisław Kmieć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Bekker 24-03-2014 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Bekker 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Jerzy Bekker 25-03-2014 10:53